Visby badhusaktiebolag,

som började sin verksamhet under fjoråret i midten af Juni och slöt med September månad har haft i inkomster
för abonnerade bad 637:50
för extra bad 474:50
hyra för badhuset å vågbrytaren 40:—
räntor 14:16
Kr. 1,166:16.

Då utgifterna utgjort 418:98, uppgår alltså vinsten för året till 747 kr. 18 öre. Häraf föreslår bolagets styrelse att till aktieägarna må utdelas 6 proc. med 600 kr. och resten föras till reservfonden, under det åter revisorerna anse att man bör nöja sig med 5 proc.
Inkomsten af abonnerade bad har varit något större än förut, beroende på att månadspriset höjts från 3 till 4 kronor, hvaremot extra-bad-inkomsten nedgått i anledning af det för de mindre bemedlade inrättade afgiftsfria badhuset.
Det på vågbrytaren uppbygda afklädningsbuset hade styrelsen fått i uppdrag att låta sälja, men ingen spekulant hördes af annat än en storm, som tog det utan betalning och slog det i spillror. Förlusten härav, 600 kronor, anser styrelsen icke bör läggas ensamt på fjorårets räkning.
Bolagets finansiela tillstånd 31 Dec. 1887 visar sig vara följande:
Tillgångar:
Badhusbygnaden 10,000:
inventarier 215:32
i bank 1,700:
ränta 33:90
kassa 25:55
Kr. 11,974:77

Skulder:
aktiekapitalet 10,000:—
oinlösta kuponger 358:30
reservfonden 869:29
till förfogande 747:18
Kr. 11,974:77.

Rivisorerna, hrr J. E. Ihre och Alfr. Palm, tillstyrka ansvarsfrihet med tacksamhet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *