Vinterpostföringen.

Sedan det visat sig, att man ifrån ett visst håll sökt vilseleda allmänheten med sanningslösa uppgifter beträffande de senast anlända posterne från fastlandet och som skäl för deras fördröjda ankomst uppgifvet, att om ”Sofia” fortfarande fått hemta posten i Westervik, något dröjsmål icke kunnat komma i fråga, så hafva vi från aktningsvärda håll blifvit uppmanade att upplysa, det ifrågavarande dröjsmål icke orsakades af förändringen i postbefordringslinjen mellan Gotland och fastlandet, utan tvertom deraf, att, till följe af svåra snöstormar bantågen å Statens jernvägar måste inställas. Häraf framgår tydligt, att om ”Sofia” fortfarande fått angöra Westervik, hon der lika litet som i Oskarshamn kunnat under dessa dagar få någon post från hufvudstaden eller de andra orter, från hvilka posten befordras på jernväg, och det offentligt utspridda påståendet vittnar således endast om, att de enskilda intressena ännu försöka att göra sig gällande, äfven då detta måste ske på hederns och sanningens bekostnad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *