En inyrd postiljon

hör väl till ovanligheterna på Gotland. Emellertid inträffade detta i lördags afton med postföraren på linien Fårösund—Visby under då rådande snöstorm.
Innan ovädret nått sin största styrka hade postskjutsen i rätt tid ankommit till Bro, hvarifrån den sedan afgick. I närheten af Bingersqvarn hade man emellertid råkat förirra sig från vägen, hvadan både skjutsbonden och postiljonen stego af för att om möjligt söka rätt på den samma. I detsamma kom en snöhvirfvel, häftigare an de andra och skilde postiljonen från skjutsen, som han ej kunde se. En stund bortåt fortfor han att aflägsna sig, men då han märkte att han kommit vilse, stannade han och hörde då skjutsbonden ropa, men som vinden låg åt honom trängde ej hans svarsrop fram till skjutsbonden.
Då postiljonen emellertid ej kom tillbaka, spände skjutsbonden från hästarna och lät dem gå rundt kring fordonet. Slutligen upptäcktes en fläck i närheten, som antydde hårdare mark och så småningom kom man åter upp på vägen, hvarpå skjutsbonden körde upp till Bingersgvarn der han omtalade hvad som händt och fick folk ut att söke den försvunna postiljonen. Spaningarna misslyckades dock, hvarför det telefonerades till polisvaktkontoret härstädes, men blott att posten var i säkerhet vid Bingersgvarn. På grund häraf vidtagas inga åtgärdet från postkontorets sida, förrän vid 1/2 10 tiden då ett nytt telefonmeddelande kom, att postiljonen saknades. En tjensteman oeh ett par vaktbetjente gingo då en omväg ut genom Österport till Bingersgvarn, hvarpå de jämte postbonden och posten åkte samma väg tillbaka in till staden strax efter 12 på natten.
Under tiden hade postmästaren skaffat fyra karlar, som begåfvo sig ut att söka postiljonen. De voro försedda med lyktor och efter en stunds sökande fingo de höra ett rop, som tillkännagaf för dem att den saknade var funnen. Han låg då i en snödrifva afsides från vägen och hade under försöken att taga sig fram genom snömassorna erhållit några mindre skråmor. Vid 2-tiden på natten inkom han till staden med tillhjelp af sina uppsökare.
Ehuru här lätt kunnat hända en olycka, inskränker sig nu det hela till att postikonen, sedan han ett par dagar hållit sig via sängen, troligen genast kan återtaga sin tjenstgöring.
Under det folket från Bingersqvarn voro ute på sina spaningar lära de ha påträffat en gosse i samma farliga läge som postikonen, vilsekommen och halft förfrusen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *