En glädjande underrättelse

för vår ort är det att erfara, det arbetet vid Visby cementfabrik inom de närmaste veckorna kommer att åtar upptagas för att så småningom utvidgas till en större anläggning, som kommer att utföras i en skala medgifvande en tillverkning af 70 tusen fat om året, ehuru de i fråga om företagets räntabilitet uppgjorda beräkningarne grunda sig på en tillverkning af endast 35 tusen tunnor.
Ny maskin em 200 hästkrafter är under arbete och torde vara färdig i början af Maj, men det är det nybildade bolagets mening att redan nu upptaga arbetet med hjelp af den gamla maskinen för att kunna utföra ingångna order å fabrikatet.
Bolagets verkställande direktör, ingeniör Dalström, afreser i dag till hufvudstaden efter ett par dagars besök för uppgörande af plan till fabrikens utvidgning.
Vi önska företaget i dess nya plan all framgång. Vi äro visse att det också förtjenar sådan, ty det har alla förutsättningar för att under en kunnig och driftig ledning upparbeta sig till en för våra förhållanden storartad utveckling.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *