En våldsam storm

med åtföljande yrväder, ja så våldsam, att vi icke på länge känt dess make, rasade hela lördagsaftonen och ett goda stycke in på natten öfver Visby och omnejd. Vid 8-tiden hade stormen nått en styrka, som gjorde det allt annat än behagligt att vistas utomhus. Snön yrde, så att man knapt såg handen för ögonen, drifvorna hvirflade upp sig till försvarlig höjd, luftdraget släckte lycktorna, och vandrarna, som tvungos att vara ute, måste gång efter annan stanna för att hämta anden, som blåsten gjorde sitt bästa att beröfva dem. Men älven inomhus hade man känning af ovädret. Kakelugnsventilerna slogos upp och igen, der de ej sutto dess säkrare fast, dragrutorna öppnades och släpte in ett helt yrväder af snö, det tjöt i skorstenar och knakade i väggar.
Stormen för älven ganska omildt fram bland vara telefonledningar. En stor mängd ledningar inom staden blefvo ramponerade. Bland landsledningarne kommo samtliga de norrut gående i olag, ehuru ej värre än att de redan igår hunno i ordningställas. Hufvadledningen till Klintehamn motstod stormens påkörning, men nästan alla lokalledningarna inom Klinte blefvo mer eller mindre skadade. Ledningen mellan Hemse och Burgsvik blef äfven afbruten.
Telegrafen vardt afbruten dels mellan Klintehamn och Kronvall dels å Öland, samt blef klar kl. 9,12 f. m. i dag.
Från flera olika håll på vår ö ingå underrättelser, som bekräfta stormens och yrvädrets våldsamhet. Så berätta, bland annat, mjölkbud, som i dag inkommit till staden, att de på ett par ställen sett åkdon ligga kullstjelpta i dikena med spår efter att hästarna blifvit frånskurna ur seldonen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Februari 1888
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *