En verklig lustresa

hade Ångfartygsaktiebolaget Gotland i går anordnat med det nya m/f »Gotland» för ett 70-tal inbjudna, utgörande representanter för myndigheter och ämbetsverk, för olika stater och kårer, för organisationer på handelns och jordbrukets områden, för pressen m. fl. Färden gynnades av det utomordentliga vädret med brännande sol och så gott som vindstilla och detta tillsammans med arrangemangen ombord på det nya imponerande fartyget gjorde resan till en liter upplevelse för deltagarna.
»Gotland» avgick från hamnen härstädes kl. 11 f. m. och stävade söderut längs kusten. När fartyget kommit i gång, finge de närvarande tillfälle att göra en rundvandring ombord, varvid bolagets chef, konsul Carl E. Ekman, m. fl. tjänstgjorde som ciceroner. Fartyget blev vederbörligen beundrat från maskinrummets djup till salongernas elegans. Och när man hunnit till höjden av Gnisvärd, bänkade man sig efter rundvandringen i den vackra matsalen, där lunchborden stodo dukade. Medan måltiden intogs, drog Västergarnsholm loeh så småningom Lilla Karlsö förbi utanför, medan skymtade gotländska kusten skymtade om babord.
Vid lunchbordet hälsades gästerna av konsul Carl E. Ekman i ett tal, vari han uttryckte sig glädje över den utveckling av det gotländska näringslivet, som kunnat göra, att rederiet ansett det nödvändigt att anskaffa det nya »Gotland» och därmed gå över till en ny klass av fartyg. I första rummet är det turisttrafiken, som skapat förutsättningen härför, ty under de tre månader på året, som denna trafik pågår, år det nödvändigt att i konkurrensen ha stora och vackra båtar. Den regelbundna trafiken får därmed också fördelen av denna standard och dagliga förbindelser, som eljest icke skulle kunnat upprätthållas. Detta slag av samarbete mellan ett land och ett rederi har upptagits på andra håll — turisttrafiken till Öland har anknutits till Sveabolaget och estländarna ha i år skaffat sig en ny bättre båt för förbindelserna på Stockholm. Turisttrafiken ger dock Gotland 2 ½ .milj. kr. om året i kontanta pengar. När »Thjelvar» inköptes år 1876 — bolaget hade förut »Visby» och »Gotland» — bar sig denna båt icke, utan måste tidvis användas för annan trafik och det var t. o. m. tal om, att den måst säljas. Nu står Thjelvar längst ned på skalan av bolagets båtar. Talaren uttryckte förhoppningen, att »Gotland» måtte hävda sin plats i den oerhörda konkurrensen — det gäller att man måste stå i täten för att ej sacka. efter — och att den måtte visa sig hava kommit i rätt tid. Han hälsade så ännu en gång gästerna välkomna.
I ett nytt anförande framförde konsul Ekman ett tack till dem, som medverkat vid båtens utrustning, särskilt i konstnärligt avseende, varvid han särskilt erinrade om fru. Augusta Skårman och artisten David Ahlqvist, och vidare till med. dr Kurt Bergström, som givit anvisningar för sjukhyttens inredning.
Gästernas tack framfördes av överste C. G. D. Hamilton, som hade gjort den erfarenheten att kuststäderdernas invånare ha tillägnat sig vidare vyer än befolkningen inne i landet. Det sammanhänger med sjöfarten och deras intresse är också knutet till denna. Stapelavlöpningarna bli därför stora händelser. När Gotlandsbolaget nu anskaffat detta fartyg, som i storlek och skönhet överträffar alla föregående, så uttrycka vi den önskan, att det måtte tjäna länge och uppfylla alla de förhoppningar, som äro knutna till detsamma. Med välgångsönskningarna för det nya fartyget förband han också ett tack till Inlagd från dagens gäster.
»Gotland» hade na hunnit att gå ett helt varv kring Lilla Karlsö och satte därefter kurs mot Stora Rarlsö, som också rundades. Passagerarna fingo därför ett utsökt tillfälle att beskåda Karlsöarnas märkliga silhu, etter på nära håll, ett skådespel värt att njuta av i den vackra sommardagen. Från Stora Karlsö sattes så kanon norrut mot Visby, medan de ombordvarande njöto av solgasset på däcket, och kl. 4 var Gotland åter hemma efter en resa, som för passagerarna varit utsökt angenäm i alla hänseenden.

Gotlands Allehanda
Måndagen 15 Juni 1936
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *