Dödsfall Karl Larsson.

Härmed tillkännagives att vår svåger f. d. lantbrukaren Karl Larsson Rodarve i Fardhem, idag stilla avlidit i sitt 78:e levnadsår å Mariahemmet i Visby.
Sörjd och saknad av oss samt övriga släktingar och vänner.
Fardhem den 1 juni 1937.
Karin och Emil Pettersson.
Sv. Ps. 476.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

HANSA

Söder om landsvägen
Edvard Persson

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Ny ordförande i arbetslöshetskommittén.

Nuvarande ordföranden i Visby stads arbetslöshetskommitté, riksdagsman K. F. Söderdahl, har på grund av sitt ledamotskap av riksdagen avsagt sig uppdraget i kommittén. I hans ställe har länsstyrelsen nu förordnat disponent Axel Johansson att fr. o. m. den 1 jan. 1937 till årets slut vara ordförande i kommittén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Fordonsinspektionen.

K. m:t har anvisat 500 kr. åt Gotlands län till arvode samt rese- och traktamentsersättningar vid fondinspektion och körskoletillsyn under första halvåret 1937. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Förlovning

har tillkännagivits mellan herr Felix Dassow, Visby, och fröken Britt Hedbom, dotter till framlidne fabrikören C. G. Hedbom och hans efterlämnade maka född Olsson.
— Förlovning har likaledes tillkännagivits mellan tjänstemannen vid A.-B. Järnförädling, Hälleforsnäs, Arthur Axelsson och fröken Karin Thimgren härstädes, dotter till bankvaktmästare Adolf Thimgren och hans maka född Ruthström.
— Förlovning har tillkännagivits emellan med. kand. Lennart Bjerstad, Ljungby, och fröken Vera Ohlén, Klintehamn, dotter till framlidne handlanden A. Ohlén, Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Den uppskjutna värnpliktstjänstgöringen.

Generalorder har nu utfärdats rörande tjänstgöring för värnpliktiga, vilka på grund av barnförlamningsepidemi icke inryckt till repetitionsövning. Värnpliktiga, tillhörande infanteriet, artilleriet och intendenturtrupperna, vilkas repetitionsövning uppskjutits och vilka tillhörde Alvsborgs och Västgöta—Bohus inskrivningsområden skola under år 1937 fullgöra uppskjuten repetitionsövning vid Gotlands infanterikår och Gotlands artillerikår. Värnpliktiga tillhörande infanteriet och intendenturtrupperna inkallas till tjänstgöring vid Gotlands infanterikår i fyra omgångar, nämligen 1:a omgången hälften 4 februari-2 mars, hälften 5 februari-3 mars, 2:a omgången hälften 3-29 mars, hälften 4-30 mars, 3:dje omgången 30 mars-25 april samt 4:e omgången 26 april-22 maj. Värnpliktiga, tillhörande artilleriet, inkallas till tjänstgöring vid Gotlands artillerikår i tre omgångar, nämligen 1:a omgången 3 februari-6 mars, 2:dra omgången 7 mars-7 april samt 3:dje omgången 13 april —14 maj. De värnpliktiga inkallas till ungefär samma antal i varje omgång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Gotlands infanterikår.

Utbildning i infanterikanontjänst skall anordnas vid Gotlands infanterikår under tiden för första tjänstgörin en av vårgruppen av 1936 års klass. För utbildning till infanterikanonmanskap utväljas genom kårchefens försorg 15 värnpliktiga. Inryckning äger rum 7 januari, utryckning 10 april.
— Värnpliktiga nr södra arméfördelningen, 25 man, och ur östra brigadområdet, 75 man, inrycka för utbildning titll första tjänstgöring vid kåren den 8 jan. Musik utföres vid truppens ankomst till Visborgs slätt. Krigsmans erinran meddelas i gymnastiksalen den 11 jan.
— Kårchefen har till sergeant i kårens reserv konstituerat furiren i samma reserv 160 A. E. T. Claesson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Signalunderbefälaskola

anordnas 1937 vid infanteriet. Skolan förlägges till Svea livgarde. till skolan ha beordrats såsom chef och lärare kapten Montgomery, Svea livgarde, och såsom lärare löjtnanterna Henricson, Södermanlands regemente, och Källström, Gotlands infanterikår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304

Sjömansvårdsstyrelsen.

Till ledamöter av Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse t. o. m. det år, under vilket kyrkomöte härnäst hålles, förordnade k. m:t på onsdagen riksdagsmännen kyrkoherde H. M. Hallén och ombudsman C. A. E. Lindberg med biskop D. T. Ysander och fil. mag. Märta Lindqvist som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 31 December 1936
Nr 304