Från hamnen.

I går inkom ångf. Titania, Thorsell, från Västervik med styckegods.
I dag inkom ms. Verona, Johansson, från Uppsala, tom, och avgick ms. Gefion, Hedberg, till Ronehamn med majs.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 December 1936
Nr 281

Mordligan i Sala.

Radiomontören Roland Abrahamsson.
Kalkbruksarbetaren Herbert Jansson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Hedåkers mejeri

i Västerfärnebo samt mejöriston Carlsson med maka som med hjälp av schäferhunden »Zappo» undgick att bli nytt offer för Salaligan. Vid tre tillfällen siktade Thuneman och hans kumpaner på mejeriets kassa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Den mördade chauffören

Elon Pettersson föres till den sista vilan på Sala kyrkogård. Kistan bäres ut ur gravkoret. I spetsen Grov- och Fabriks standar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Kol- och Koksleverans.

För Visby stads allmänna inrättningars behov erfordras:
848 eng. ton extra 1:ma haspade engelska eller polska ångkol.
542 eng. ton extra 1:ma krossad engelsk gjuterikoks 60X80 mm., torr och stybbfri.
335 eng. ton extra 1:ma krossad engelsk gjuterikoks 40X60 mm., torr och stybbfri.
10 eng. ton extra 1:ma krossad engelsk gjuterikoks 20X40 mm., torr och stybbfri.
För koksens högsta medgivna hektolitervikt 56 kg.
Högsta lossningskvantitet:
för enbart kol 100 ton per dag och lucka,
för enbart koks 50 ton per dag och lucka,
Anbud å samtliga eller delar av dessa bränslepartier, vilka skola levereras cif Visby omkring 15 nästkommande augusti månad, bära jämte analysbevis å värmevärde, askhalt och vattenprocent i förseglade kuvert, märkta »Kolanbud», vara drätselkammaren tillhanda senast den 18 nästa juli kl. 12.
Visby den 30 juni 1936.
Drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Foderauktion i Barlingbo.

Fredagen den 3 juli kl. 5 e. m. låter A. Karlsson, Prästgården, genom offentlig auktion försälja höskörden å c:a 10 tald vall blåluzern, avslaget och stackat. Samling å gården.
Betalningsanstånd till den 1 november 1936.
Elof Hansson. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Marinspaningskursen i Fårösund

har nu tagit sin början, sedan 5 maskiner i går kl. 12 anlände dit. Chef för kursen blir även i år kapten Hård och som hans adjutant tjänstgör löjtnant Sevrell. Till elever äro beordrade tre officerare och sju officersaspiranter vid flygvapnet.
Kursen skall pågå till den 15 sept. Antagligen kommer en veckas uppehåll att göras under juli månad, då de i Fårösund stationerade maskinerna väntas komma att deltaga, i den svenska kustflottans besök i norska hamnar. De torde komma att avgå från Fårösund den 9 juli.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Fårösunds kustartillerikårs kaserner.

I nästa vecka väntas chefen för kustartilleriet och chefen för marinstaben jämte en del andra högre officerare till Fårösund, och då lär det kunna väntas, att platsen bestämmes för de nya kaserner, som skola uppföras för den nyinrättade Fårösunds kustartillerikår.
Denna anläggning kommer att bliva av ganska stora mått. Antalet fast anställda vid kåren väntas bli omkring 125, och vid regementsmötena torde kårens styrka komma att uppgå till 400 man. Antalet officerare och underofficerare torde komma att uppgå till ett 30-tal.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148

Söckendaglig postföring Burgsvik—Sundre?

Hamra kommun anhåller hos generalpoststyrelsen, att antalet turer vid lantbrevbäringslinjen Burgsvik-Hamra-Vamlingbo undre måtte ökas till en varje söckendag. Ansökningen motiveras med, att postmängden, som redan tidigare varit stor nog för söckendagliga turer, nu ökats ytterligare. Vidare påpekas de olägenheter, som vidlåda nuvarande postföring, bl. a. att tisdagstidningarna erhållas först torsdag morgon. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen 30 Juni 1936
Nr 148