Från landsbygden. Rone.

Rone, 25 Jan.
Mejeribolaget
hade i dag extra bolagsstämma (under kommissarien Enemans ordförandeskap med komm. Svallingson till sekreterare) besökt af 35 delagare. Framskaffande af is och sågspån samt något stall åtoga sig delagarne frivilligt. Vidare besluts uppförandet af svinhus, vedbod m. m., hvilket styrelsen på billigaste vilkor skulle låta verkställa, dock först sedan ritning förelagts ordinarie marsstämman. Det betviflades, huruvida det vore välbetänkt att lägga an på svinafvel, åtminstone ansågs det ej för bolaget förmånligt under nuvarande förhållanden.
Bland öfriga beslut må nämnas, att mjölkleverantör, som icke vore aktieägare, skulle erhålla ett öre mindre för kanna, och att alla som till mejeriet ville sälja sin mjölk skulle vara skyldiga dagligen återtaga skummjölk motsvarande en tredjedel af den lemnade mjölken. Vidare skulle de delägares aktiebref, hvilka icke kontant inbetalt sine aktier, till gemensam säkerhet deponeras i D. B. V:s sparbank i Visby. Styrelsen erhöll i uppdrag att inteckna bolagets fastighet och att använda denna inteckning som säkerhet for ett kassakreditiv i Riksbankens afdelningskontor (stort 2,000 kr.) så att styrelsen må äga nödigt rörelsekapital.
Verkställande direktören lemande derefter en tablå öfver bolagets ställning 31 Dec. förra året, ur hvilken vi endast vilja anföra, att bygnaden med maskiner ock redskap i det skick de nu befunnos icke stodo bolaget högre än till 6,000 kronor.
Mjölkkontraktet undertecknades derefter af samtlige närvarande.

Mejeriet
arbetar med en daglig mjölktillförsel af mellan 150 och 160 kannor. Skummjölken säljan enligt nu fattadt stämmobeslut för 6 öre kannan och till leverantörer för 5 öre. Största delen går åt i socknen, men något säljas i Hemse. Smörproduktionen är dagligen mellan 35 och 40 skålp., som exporterna till England. Verkställande direktäran meddelade att bref ingått från agenten i England att denne emottagit mejerieta lörste sändning ock att priset torde kunna antages blifva 75 öre netto skålpundet, hvilket ju måste vara glädjande. I brefvet yttrat om varan att den kan hänföras till 1:sta klass medium smör, och artar sig blifva än bättre. Detta omdöme, måste hedra i första hand mejerskan, under första hand och vård det arbetas, och i andra mjölkleverautöreran, som lemnat god vara, men på samma gång sporra till att icke detta omdöme måtte behöfva nedsättas, utan kunna uppehållas och förbättras. Att det för allmänheten ovilkorligen måste vara nyttigt att ett sådant mejeri kom till stånd bevisas blott deref att under nu gångna Januari månad skall utbetalas för lemnad mjölk omkring 800 kronor och hvem fick en sådan summa förut? Nej, mjölken gick åt hemma i hushållet och kannan var tom.
Det torde icke sakna sitt intresse att nämna de personers name, som föret tagit initiativet ork satt sina namn på papper för sakens framgång. Må de nämnas här: Först herr J. Broandar, som verkade enskildt men med stor framgång och mer än de alle. Interimsstyrelse: konsul L. Cramér, konsul Broander, landtbrukarne Rosendahl, P. Pettersson och N. O. Nilsson.
Ordinarie styrelse blef sedan vald och består af följande ledamöter: ordförande kons. Broander, verkställande direktör handl. G. Cramér. ledamöter: landtbrukarne P. Pettersson, Eke, O. Olofsson, Rone och A. Olofsson, Rone.
Dessa handhafva nu bolagets angelägenheter, alla utan någon som helst ersättning.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *