Från sjön.

Den i söndags med ångaren Express till Stockholm anlända besättningen Juans Nancy ämnar vid hemkomsten till London, enligt egen utsago, väcka ansvarstalan mot ångarens befälbafvare, emedan kan vägrat afmönstra dem i Lule och lemna hemförskaffningspengar, utan tvärtom under medveten och öfverhängnade fara för naturhinder riskerade ett 20-tal menniskolif.
— En svår resa har i Stockholm hemmahörande briggen Hilda, kapten P. Pettersson, haft från Burry-Port till hufvndstaden. Fartyget afseglade 28 sistl. Dec. från företnämda plats med last af stenkol, men på grund af den då rådande starka kölden började rederiet befara, att fartyget ej skulle kunna nå sin bestämmelseort Stockholm. Försök, som derför gjordes, att i sundet med lotsarnes tillhjelp preja fartyget och beordra detsamma till Malmö, kröntes ej med framgång, i det att fartyget passerade sundet utan anlitande af lots och styrde kurs in i Östersjön, trotsande således de många vedermödor och besvärligheter, som äro oskiljaktiga från vintersegling i nordliga farvatten och som så ofta medföra säker undergång. Man kan lätt tänka sig, hvad det vill säga att på ett fartyg af ej mera än omkring 200 tona drägtighet och med en, såsom vanligen är fallet numera med segelfartyg, fåtalig besättning kämpa mot Östersjöns hårda och iskalla vindar och höga brottsjöar, som nedisa fartyg, tackel, och tåg och göra sjömannens arbete fullt af mödor och lidanden. Allt synes emellertid halva gått väl och för några dagar sedan ingick den hugnesamma underrättelsen, att fartyget varit synligt utanför Visby och i fredags inkom detsamma lyckligt till Sandhamn och har nu uppbogserats till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *