Från landsbygden. Burgsvik.

Burgsvik, 26 Jan.
En bemärkelsedag,
efter gammalt hade vi i går, S:t Paulus, och då skall både föda och foder till folk och kreatur blott vara halfätna, ty eljes räcker det ej till, säga farfar och farmor. Huru den kommande sommaren skall te sig i väderleksväg, skall äfven S:t Paulus upplysa om. I enlighet med sägnen skulle vi således i år få torr försommar och våtväder på eftersommaren, eller i skördetiden, samt äfven ett godt skördeår, naturligtvis under förutsättning att den gamla spådomen håller streck, och detta tvifla de gamle alls icke på, änskönt det merändels ej, i nio fall af tio, slagit in.

Egendomlig önskan uppfyld.
Tvänne flickor från en socken i trakten stodo i ett mycket intimt och förtroligt förhållande till hvarandra: nästan jämnåriga som de vore, hade de så att säga vänt upp vid hvarandras sida. Något blodsband förenade dem icke, utan grundade sig den ömsesidiga vänskapen på uppriktig kärlek. För omkring ett år sedan dog den ena af flickorna, och den efterlemnade väninnan sörjde djupt förlusten af henne som hon så innerligt älskade, samt af talade den önskan att hon inom ett års förlopp ville följa den bortgångna, för att de för evigt åter måtte blifva förenade och alltid få vara i hvarandras närhet. Nu har denna egendomliga önskan gått i fullbordan, ty för några dagar sedan skördades äfven denna omkring tjuguåriga flicka af dödsengelns hand och nedbäddades i jordens tysta sköte.

Olyckshändelse.
Då en arbetarehustru härom dagen skulle gå ut genom dörren till boningsrummet, slog mannen — det påstås i vredesmod — så hårdt igen dörren efter henne, att högra handen, som var emellan dörren och karmen, mycket illa tilltygades, senor och ådror skuros bokstafligen af på yttersidan, så att fara för förblödning uppstod. Lyckligtvis befann sig en person tillstädes som stillade blodet, så att den olyckliga hustrun hann skynda till en i läkekonsten kunnig person som förband det gapande såret. Att mannen handlat under inflytelse af starka drycker, påntår min sagesman.

Från sjön.
Flere ångare ha under senare tiden synts plöja hatvets blå böljor å både östra oeh vestra kusterna. — Någon drifis synes ej för närvarande.

Gotlands Allehanda
Måndagen 30 Januari 1888
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *