Hoffröken EBBA MUNCK.

Säkert halva på mycket länge få gvinnonamn i vårt land så lifligt sysselsatt den allmänna uppmärksamheten, som det, hvilket läses under ofvan stående porträtt. Ooh ännu säkrare är det, att få underrättelser genom pressen så allmänt intresserat som den att hertigen af Gotland stod i baredskap att äkta en svensk hoffröken, som vunnit hans hjerta. Så är emellertid fallet, och man vill veta att prinsen redan i November erhållit sin familjs samtycke att få sitt hjertas utkorade till brud, fast ryktet härom föret nyss blef för den store allmänheten bekant.
Öfverallt har man sett uppgifvas, att prinsens böjelse redan skulle varit två år gammal. För att komma sanningen när mare kan man gerna säga fem år. Den unge furstens utländska förströseresor samt andra omständigheter ha dock icke förmått ställa något hinder i vägen för hans orubbliga kärlek. För några år sedan talades allmänt i bladen om ett tillämnadt parti mellan prins Oskar och en ung prinsessa af Wales, men ingen af de prinsessor dem vår Gotlandshertig hade tillfälle att lära känna under sina utländska resor, förmådde dock fängsla hans hjerta.
Man har under de senare åren icke kunnat undgå att märka vemodsdraget öfver pannan hos den unge prinsen. Och de som kände honom något närmare t. ex. kamraterna vid flottan — hade bäst tillfälle att märka huru hans forna hurtiga väsen gifvit vika för en allvarlig slutenhet och en visa tillbakadragenhet. Han är sjuklig, trodde somliga. Han bär något på hjertat, mente andra.
Men nu är han åter samme liflige och hurtige unge prins som förr.
Om prinsens karaktär och hans hängifvenhet kan man bäst döma af ett yttrande som han häromdagen fälde till en af sina närmaste, i det han förklarade att han skulle med glädje till och med åtnöjt sig med blotta titeln herre, endast han finge sin älskade till maka, Prins Oskar är också anspråkslösheten sjelf.
Hvarje stund af mitt lif skull jag nu använda för att göra min tillkommande lycklig! lär han med oförntäld glädje förklarat. Ockåk är hans blifvando brud ett utomordentligt älskligt fruntimmer — bildad, intagande och graciös. Under sin tjenstetid som hoffröken hos kronprinsessan var hon dennas förklarade favorit, och prinsessan hedrade henne t. o. m. med namnet sin perla.
För öfrigt är fröken Munch en vacker ung dam, af medellängd och smidig växt; hon frapperar genast genom sina stora, själfulla ögon, som andas mildhet och behag. På slottsbalerna brukade hon stråla som en stjerna. På den tiden visade hon åtminstone en liflig glädtighet, med hvilken hon vann allas sympatier.
Olika uppgifter ha varit synliga rörande hvad namn och titel prins Oskar efter förmälningen skall få. Man har gissat på »furste af Ponte-Carve», »grefve af Gotland», »Oskar Oskarson» m. m. Antagligen kommer kan att tituleras »prins Oskar Bernadotte». Genom den kungliga höghetens afläggande intager han rang efter sina bröder.
Enkel, anspråkslös och okonstlad som kan sjelf är den brud den unge prinsen valt sig. Det lilla korset, som på porträttet här ofvan hänger vid bältet kring midjan — ett tecken på hennes egenskap af tjenande barmhertighetssyster — vittnar i sin mån om ett upphöjdt, ädelt hjertelag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *