Genom offentlig auktion,

som tisdagen den 31 innevarande Januari kl. 12 tolf) middagen förrättas å stället, låta förmyndarne för omyndiga Olof Hjalmar, Jacob Alfred och Lars Victor Österberg med rättens tillstånd försälja bemälda omyndiga hvardera tillhörande 1/24 mantal eller tillsammans 1/8 mantal Österby i Anga socken med andel i hemmanets åbygnader. Hemmansdelen, någorlunda väl bebygd, har tämligen goda ägor och skog för husbeholvet. Af köpeskillingen, för hvilken, om så fordras, säkerhet skall ställas, erlägges 1/10 innan köpebref utfärdas, hvaremot det öfriga kan emot ränta tillsvidare få innestå i och förbehålla sig förmyndarns pröfningsrätt å bilfvande anbud. Vidare underrättelser meddelas innan utrop sker.
Kräklingbo den 12 Januari 1888.
Efter anmodan,
BERNH. BOLIN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Januari 1888
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *