Öfverintendentsembetet och domkyrkans reparation.

Öfver de till öfverintendentsembetet insända ritningarne och kostnadsförslagen till domkyrkans reparation, har embetet till domkapitlet afgifvit följande utlåtande:
Med anledning af Eder anhållan i skrifvelse 30 sistlidna December har kongl. öfverintendentsembetet granskat uppgjorda alternativförslag till iståndsättande af Visby domkyrkas inre, samt dervid funnit det ena såväl som det andra af denna förslag, ehuru i väsentliga delar olika kunna leda till afhjelpande af nuvarande ganska otillfredeställande förhållanden, ägande likväl det mera omfattande förslaget, derför kostnaden beräknats till 50,000 kronor, ett så afgjordt företräde framför det mindre, beräknadt till endast 15,112 kronor, att någon tvekan om förordandet af det förra icke kan uppstå, särdeles i betraktande af att genom det mindre —nödfallsförslaget — svårligen något annat resultat vunnes än ett med ganska stora kostnader förenadt undanskjutande för någon tid af det större förslaget, hvars genomförande i alla händelser svårligen kan vara annat än en tidsfråga; och skulle bristande tillgångar lägga hinder i vägen för verkställandet af detta förslag på en gång, återstår utvägen att efter hand, men derför icke mindre följdriktigt bringa detsamma till utförande.
Vidkommande derefter plats för kyrkans orgel så anser öfverintendentsembetet någon annan sidan plats än den af ritningsförfattaren föreslagna i kyrkans nordvestra hörn ej skäligen kunna ifråga sättas, likasom embetet äfven finner det gamla altarskåpet böra för templet åter förvärfves samt, hvad slutligen angår kyrkans uppvärmning, det Vimanska systemet böra företrädesvis användas; varande i fråga om de beräknade kostnadsbeloppen ej från embetets sida något att erinra.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *