Från landsbygden. Näs.

Näs, 19 Jan.
Barnfest
hölls härstädes i söndags hos hemmansegaren O. Mattsson, Rangssrfve. Bibelförklaring, sång och spel omvexlade. Den som erlade 25 öre erhöll en kopp té. Festen var anordnad af de s. k. frikyrklige.

Tvänne drängar
kommo häromdagen i gräl med hvarandra, hvarvid den ene tilldelade den andre en dugtig Örfil. Saken har nu uppgjorts i godo, och den som utdelat rappen fick betala 6 kronor.

Under ett vedlass
i sex dagar låg för kort tid sedan ett får härstädes. En person som afvältrade ett veddlass så icke att ett får var i närheten och kom under lasset. Efter sagda tid kom man händelsevis att röra på veden och fann då fåret ännu vid lif, men det kunde icke stå. Inom några dagar var det friskt igen.

Sockenmagasinets omreglering
var det frågan om på senaste kommunalstämma härstädes. Som blott hemmansägare haft del i detsamma var meningen den, att det ju skulle inrättas efter fyrk. En komité blef tillsatt att utreda frågan.

Våra skogar
börja allt mer och mer att glesna. Det är ledsamt för hvarje skogsvän att se, huru det ena skogstycket efter det andra faller för yxan. Det vore i sanning önskvärdt, om man ville spara skogen litet bättre, än hvad man verkligen gör.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *