Från landsbygden.

4 Juli.
Den omkomne båtskepparen
O. Dahlgrens båt bar nu ilandslagits vid stranden i Näs socken. Reliugarna voro inslagna äfvensom båtinveutarierna förkomna.

Nära döden
voro häromdagen två fiskare från Öja socken, den ene vid namn A. Liljegren, den andre K. F. Olsson. Båda hade tidigt begifvit sig ut för att torska. Den vestliga vinden, som allt mera tilltog, öfvergick till storm och försatte våra fiskare i en icke afundsvärd belägenhet. L. med sin båt dref sedermera i land i Lau socken; dock åtgick för den färden två och ett halft dygn. O. räddades medels hjelp från land, dock så att säga i elfte timman.

Strömmingfisket
vid de södra kusterna har i vår varit särdeles litet lönande. Torskfisket deremot har varit gynsamt, isynnerhet för Sundre och Vamlingbo socknar.

Näktergalen,
som eljes brukar hålla sig i trakten omkring Öja, har nu äfven varit hörd vid Gärvalds i Vamlingbo.

En jättelik man
hade man tillfälle att under sista exercismötet på Sandesrum i Grötlingbo få göra bekantskap med. Hans längd är vid 18 års ålder 6 fot och 9 tum. Som motstycke kan anföras en annan, en första klassens rekryt, som mätte knappa 4 fot.

Årets skörd
är föga lofvande. Då jag i går reste från Grötlingbo till Sundre, kunde jag ej annat än beklaga denna del af landet. Rågen har hvitnat. Af höet har en del brunnit bort, en del förvissnat. Man beklagar sig och man har skäl dertill. Ett vederqvickande regn kunde ännu mycket uträtta, blott det der med ej dröjer allt, för länge.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 Juli 1885
N:r 54.

Från landsbygden.

Vårlikt
hafva vi det nu för närvarnde häri söder. Solen skänker oss värme och vackert väder om dagen, men om nätterna ha vi ännu fortfarande frost och köld, De fleste sommarfåglar har nu anlävdt.

Sjöfarten
på Burgsvik kan nu anses öppnad, sedan skonuerten »Augusta Maria», kapt. Ö terberg, derifrån afgick 16 Mairs till Visby med slipsten. Dykeribolaget Neptuns ängf. »Neptus» inkom i lördags i Burgsviks hamn, men afgick åter redan 17 Mars. Någon hafsis har ej i nämnvärd grad här under vinterns lopp förefunnits.

Efterföljansvärdt.
Nog har det talats om att det var »fjäs på Näs» kort före jul, men att det skulle efterföljas af en så lagn sinnesstämning som nu är förhållandet, trodde knappast någon, Euligt hvad mig är bekant har nämligen ingen enda af skiftesdelägarna i Näs sockens tvänne skitteslag besvärat sig ötver det derstädes förrättade laga skiftet. Detta kan man sägavara ett exempel, som manar till etterföljd, ty mångea känner npog, huru stora summor utkastats för onödiga klagomål öfver skiftestörrättningar, hvilket haft tidsutdrägt och förlust för delegarne till följd.

Försäkra kreaturen.
Under förliden vecka, då en hemmansägare i Vamlingbo en morgon utkom i ladugården, faon han sin bästa dragoxe liggande död i sitt bås utan någon föregången sjukdom. Hos en avnan person inträffade ett nästan lika plötsligt fall; Dödsorsaken bestod här deruti, att kreaturet, (ätvenledes en oxe), hade med foten fastnat i ett hål på golfvet i båset och der arbetat så länge att flere skador å djuret uppkommit, hvilket hade döden till följd. Iutetdera at förestående kreatur var försäkradt, hvadan egarne drabbas en stor förlust.
På det s. k.

»Hundlauser»
emellan Vamlingbo och Burgsviks hamn har under sistförflutna året uppförts en väderqvarn med kliogsåg för sågning af bräder, takspån m. m. för en kostnad af — som det uppgifvits — 2,000 kroner. Häromdagen inträffade den olycksbändelsen i ofvannämde qvarn, att eu af sågägarne blef allvarsamt skadad i ena handen, under det han var: sysselsatt med sågning. Tvänne fiograr bleivo nästan helt och hållet afsågade.

Rapphönsen
hafva tack vare den blida, snöfria vintern tämligen bra undgått tjufskyttar, så att man tili ett följande år har hopp om att en stor skara af dessa täcka ock matnyttiga fåglar skall vara tillfionandes. Nästan hvarje qväll hör man deras qväkande på sädesåkrarne.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Februari 1885
N:r 23.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

En banbryterska.

Vid den middag, som ägaren till Näs, grosshandlaren Aug. Abrahamson, gaf efter afslutningen af den senaste slöjdkursen å Näs, föreslog slöjdläraren Salomon en skål för den enda qvinliga eleven, fröken Maria Lovisa Ljungström, »den första svenska folkskollärinna, som inför manlig slöjd i sin skola».

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Februari 1885
N:r 20.

Fastighetsauktion.

Lördagen den 14 dennes kl. 10 f.m. låter hemmansegaren Mattias Larsson vid Jakobs i Näs socken medels offentlig, frivillig auktion till den högstbjudande försälja sitt egande 15/64 mantal Jakobs och 1/16 mtl Rangsarfve.
Egendomen har genom nyligen kraftvunnet laga skifte blifvit utlagd i 3:ne planer, hvaraf Rangsarfve i en enda, grän sande intill åkerskiftet &å Jakobs hemman, hvilket innehåller en areal af 122tunnland 21 kappland, och & Rangsarfve 13 tunnland och 8 kappland åker. Kommer köp till stånd får egendomen tillträdas genast med tillhörande åbygnader och de samma åtföljande utflyttningshjelp i arbete och kontanter äfvensom undantagen ståndskog. — I anledning af egarens orkeslöshet erbjudes spekulanter billiga och beqvämliga betalningsvilkor, hvilka vid auktionen tillkännagifvas.
Andra åstundade upplysningar meddeJas under tiden af egaren och af undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Lingsarfve i Näs den 4:de Mars 1885.
H. P. BLOMQUIST.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 7 Februari 1885
N:r 19.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Garda socken: födde 9; döde 7; inflyttade 21; urflyttade 32; folkmängd 31 December 465; minskning 9; (vigde 3 par).

Etelhems socken: födde 14; döde 15; inflyttade 34; utflyttade 42; folkmängd 31 December 493; minskning 9; (vigd: 2 par).

Sanda socken: födde 11; döde 17; inflyttade 36; utflyttade 64; folkmängd 31 December 868; minskning 34; (vigde 5 par).

Mästerby socken: födde 4; döde 7; milyttade 18; utflyttade 26; folkmängd 31 December 414; minskning 1; (vigde 3 par).

Vestergarns socken: födde 9; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 29; folkmängd 31 December 356; minskning 5; (vigde 4 par).

Fole socken: födde 12; döde 6; inflyttade 63; utflyttade 5; folkmängd 31 December 488; ökning 18.

Lokrumme socken: födde 10; döde 8; inflyttade 40; utflyttade 35; folkmängd 31 December 406; ökning 7.

Hafdhems socken: födde 11; döde 6; inflyttade 36, utflyttade 50; folkmängd 31 Decamber 697; ökning 7; (vigde 3 par).

Näs socken: födde 9; döde 5: inflyttade 10; utflyttade 15; folkmängd 31 December 439; minskning 1; (vigde 1 par).

Roma socken: födde 17; döde 13;inflyttade 96; utflyttade 98; folkmängd 31 December 563; ökning 2.

Björke socken: födde 4; döde 4; inflyttade 28; utflyttade 31; folkmängd 31 December 199; minskning 3.

Follingbo socken: födde 14; döde 13; inflyttade 64; utflyttade 77; folkmärgd 31 December 492; minskning 12 personer; (vigde 4 par).

Akebäcks socken: född 1; död 1; inflyttade 12; utflyttade 26; folkmängd 31 December 16?; minskning 12; (vigde inga).

Endre socken: födde 10; döde 6; inflyttade 50; utflyttade 62; folkmängd 31 December 363; minskning 8; (vigde 1 par).

Hejdeby socken: född 1; döde 4; inflyttade 17; utflyttade 1:9; folkmängden 31 December 201; minskning 5: (vigde inga)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 Januari 1885
N:r 1.

Dödsfall Anna Brita

Att Herren Gud i sin allvishet behagat från detta lifvet den 11 dennes å Lingsarfve i Näs hädankalla min ömt älskade hustru Anna Brita, född Norrby, i en ålder af 42 år, 7 mån, och 15 dag.; hjertligt sörjd uch mycket saknad af efterlefvande makö ock många barn, värdör härmed deltagande vänner tillkännagifvet.
Näs den 15 December 1884.
H. P. Blomqvist, skollärare, Sv. Ps.-b, nr 452.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

I Gotlands södra härad

valdes i går riksdagsman i andra kammaren. Dethar sig icke så lätt här, der valkretsen består af icke mindre än 45 socknar, som på andra orter att få en snabb och säker öfverblick öfver valet. Dels genom tele gram, dels genom ilbud i socknarne hafva vi emellertid kännedom om utgången inom 22 socknar och då bland dessa återfinnas de flesta mera betydande, torde man utan risk att misstaga sig kunna säga, att dr A. J. Lyth är återvald. Mothonom hafva nu som vid senaste valtillfälle stått dels domsagans förra ombud hemmanseg. Norr by i Fardhem, dels de frireligiöses kandidat -hemmanseg. Kristoffer Johansson, Enbjenne i Hogrän. Så vidt till vår kunskap kommit, hafva rösterna fallit på följande sätt:

Gotlands Tidning
Fredagen den 5 September 1884
N:r 72.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Stenkyrka socken: födde 17; döde 15; inflyttade 25; utflyttade 43; folkmängd 31 December 875, deraf 423 man- och 452 qvinkön; minskning 16.
Tingstäde socken: födde 9; döde 13; inflyttade 42; utflyttade 387; folkmängd 31 Dec.
524 deraf 235 man- och 289 qvinkön; ökning 1.
Stenkumla socken: födde 11; döde 13; inflyttade 38; utflyttade 42; folkmängd 31 December 482; minskning 6.
Träkumla socken: födde 3; döde 8; inflyttade 22; utflyttade 19; folkmängd 31 Decemcember 231; ökning 8.
Vesterhejde socken: födde 14; döde 5; inflyttade 49; utflyttade 44; folkmängd 31 December 527; ökning 14.
Rone socken: födde 17; döde 23; inflyttade 40; utflyttade 52; folkmängd 31 December 1,075; minskning 18.
Eke socken: födde 8; döde 8; inflyttade 10; utflyttade 28; folkmängd 31 December 236; minskning 18.
Närs socken: födde 16; döde 19; 15 dere utflyttade än inflyttade; folkmängd 31 Decemder 1,154; minskning 18.
Lau socken: födde 10; döde 5; 10 flere utflyttade än inflyttade; folkmängd 31 December 550; minskning 5.
Hafdhems socken: födde 11, deraf 5 manoch 6 qvinkön; döde 17, deraf 6 man- och 11 qvinkön; inflyttade 48, deraf 16 man- och 27 qvinkön; utflyttade 64, deraf 27 man- och 37 qvinkön; folkmängd 31 December 706, deraf 327 man- och 879 qvinkön; minskning 27.
Näs socken: födde 10, deraf 6 man- och 4 qvinkön; döde 2, deraf 1 man- och 1 qvinkön; inflyttade 17, deraf 9 man- och 8 qvinkön; utflyttade 26, deraf 12 man- och 14 qvinkön;’ folkmängd 31 December 440, deraf 216 manoch 224 qvinkön; minskning 1.
Garda socken: födde 8; döde 10; inflyttade 17; utflyctade 84; folkmängd 31 December 474: minskning 19.
Etelhems socken: födde 13; döde 7; inflyttade 36; wflyttade 36; folkmängd 31 December 503; ökning 6.
Vänge socken: födde 14; döde 8; inflyttade 21; utflyttade 29; folkmängd 31 December 568; minskning 2.
Buttle socken: födde 2; döde 6; inflyttade 13; utflyttade 30; folkmängd 31 Decewber 325; minskning 21.
Guldrupe socken: födde 8; döde 2; inflyttade 18; utflyttade 22; folkmängd 31 December 286; ökning 2.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Januari 1884
N:r 3.