Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För brott mot helsovårdsstadgan dömdes arbetaren Zakarias Larsson att böta 10 kronor. Han hade å sin tomt nr 4 i Klinterotans 1 quarter upplåtit till hästslagt ett uthus utan golf samt sedan låtit tarmar och innanmöte efter ett alagtadt hästkreatur gvarligga och derpå, efter tillsägelse att föra bort qverlefvorna, i stället nedmyllat dem i jorden.

För våld å öppen gata dömdes 18-årige arbetaren Edvard Ahletedt att böta 30 kronor. Han hade en afton utan minsta anledning öfverfallit hemmansägaren L. Stenbom samt sparkat och slagit honom. Ahletedt, som tyckes vara en särdeles ostyrig person, erhöll af stadsfiskalen varning för lösdrifveri.

Länsfängelset.
Målet mot enkan Bokström fick i dag sin afslutning. Det upplystes att hos handl. Sjöström troligen gjorts två inbrottsstölder, hvadan Bokström ej mot sitt nekande hands dömas saken mera än till den hon erkänt sig halva begått. Hon dömdes nu för femte resan stöld, dela förenad med inbrott, till 10 åre straffarbete, 10 års förlust af medborgerligt förtroende samt att ersätta snisckare Ahlgrens dotter för de ej tillrättakomna effekterna med 22 kronor.

Södra häradsrätten.
För olaga utskänkning hade kronofogden A. Bokström till tinget instämt häradsdomaren Olof Pettersson, Burge, i Levide. Häradsr. frikände emellertid svaranden från ansvar, enär han i egenskap af delägare i Burge gästgifverihemman har rätt till bränvinsutskänkning och då det förhållande, att svaranden under den tid han besörjt gästgifvarihållningen icke ägt mer än en del af hemmanet ej föranleder någon inskränkning i omförmälda rättighet.

Ansvar och ersättning för vådaskott. I det förut omtalade målet mellan arbetaren Lars Viman, Mickelbys i Gerum, och bondesonen Adolf Johansson rörande ansvar och ersättning för ett vådaskott, som Johansson råkat under jagt skjuts Viman i benet, har nu häradsrätten fält slutligt utslag. Som skadan nytes vara skedd mera af våda än vållande, ansåg rätten att Johansson ej kunde dömas till straff härför, och då Viman redan en gång frivilligt förklarat sig nöjd med den ersättning han redan af svarandens moder erhållit, kunde ej heller i detta fall härändens yrkande bifallas, utan dömdes han att betala svarandens rättegångskostnader.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *