Landsbygden. Hemse.

(Bref till Gotlands Allehanda.)
Hemse, 7 Jan.
Gotländska missions förbundets
årsmöte hölls i Hemse missioushus 28-29 December. Första dager predikades af predikanterna Ahlqvist, Hendrikson och Elfetröm samt diskuterades öfver frågorna: Äro våra dagars missionsmöten ordnade på ett sådant sätt, att man kan draga den största möjliga nytta utaf dem? samt Är det bibelenligt att lära att de troende, då de skiljas hädan, framträda inför tronen och sjunga Guds lof? Diskussionen, för hvilken det blir för långt här redogöra, fick utgöra svar på frågorna.
Andra dagen predikades af Elfström, Skedin och Jakobson samt samtalades öfver frågorna: Hvad hafva vi att vänta af Matt. 7:12? och Är det bibelenligt att lära att de troende tillböra Guds rike, men icke Guds församling.
Många voro visserligen samlade från skilda orter på detta möte, men antalet var mindre än det plägat vara under föregående åremöten.

Ombudskonferensen.
som börjada kl. 4 företa dagen och slöt kl. 10 på qvällen hade många ärenden att behanla. Bland dessa må nämnas: en från Sv. Missionsförbundet gjord anhållan om närmare anslutning församlingsvis, val af utskottsledamöter, försäljning af tomten i Visby m. fl. frågor. Kassamannen upplyste, att influtna medel under året uppgått till nära 3,400 kronor till yttre och inre missionen, hvadan man hade skäl att älven deri se att 1887 varit ett godt år och orsak tacka all god gåfvas gifvare.
Nästa möte skall hållas i Hemse i Mars.

Under ett vedlass
i sju (7) timmar låg en af dagarna före jul hemmansägaren J. Nilsson från Alfveskegs i Eke. Der hade han kansks fått ligga ännu längre, om ej händelsevis en person ankommit och befriat honom ur det svåra läget.
Några svårare skador skedde dock ej.

Feta grisar.
En person slagtade sin 8 månaders gamla gris häromdagen, då den vägde 15 pund. En annan landtbrukare hade en på sju månader, som vägde enligt uppgift 14 1/2 pund utom hufvudet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *