Genom auktion, som anställes

såväl inför Konungens Befallningshafvande härstädes, som af vederbörande Kronofogde å Alleqvia tingsställe, måndagen den 20:de Februari nästkommande år 1888, kl. tolf på dagen, utbjudes på arrende under sju års tid, räknade från den 14 Mars 1889 till samma tid år
1896, indragna häradshöfdingebostället 7/8 mantal Allegvia nr 2 i Endre socken och Gotlands norra härad.
Anbuden skola göras i penningar att årligen erläggas; och erhåller den arrendet; hvilken gjort högsta antagliga anbudet. Obestämda anbud upptagas icke till pröfning. Vid auktionen skall den högstbjudande genast aflemna en af två personer, hvilkas vederhäftighet är af vederbörande domare eller Konungens Befatlningehafvande bestyrkt, ingången och till egenhändiga under skrifterna bevittnad borgen för årliga arrendeskyldigbeternas fullgörande under fem år af arrendetiden, aflattad i ötvereuestämmelee med stadgadt formulär. Den kostnad som till trädesbruk och höstsådd, äfvensom till höstplöjning och gräsfrösådd kan vara af Kongl. Maj:t oeh kronan eller enskild person förskjuten, bör vid arrendets tillträdande af arrendatorn ersättas utan af drag å arrendesumman.
Nuvarande arrendet utgör 1,400 kronor.
Förseglade anbud få till Konungens Befallningshafvande afgifvas. Högsta anbudets antaglighet ankommer på Kongl. Domänstyrelsens pröfning.
Förslag till arrendekontrakt jemte öfriga för kännedom om arrendevilkoreu nödiga handlingar finnas att tillgå i Kongl. Domänstyrelsens aktuariekontor, å landskontoret i länet samt hos vederbörande kronofogde.
Visby i Landskontoret den 20 December 1887.
E. POIGNANT.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *