Från landsbygden. Levide.

Levide, 31 Dec.
Levide mejeri, inrättadt enligt agronomen Kihlbergs förslag, är nu färdigt att börja sin verksamhet vid nästa års ingång med uppköp af mjölk.
Sjelfva bygnaden af trä, inköpt af Herta salteribolag för 500 kronor, är belägen vid den s. k. Korsgatan och strax bredvid Skinnarfve A. Mejeriet år föreeds med separator, afvensom qvarn för sammanmalning.
Hvad beträffar det tilltänkta mejeriet i Ejsta pastorat, kvartill inalles sjuttiofem aktier under förliden sommar blefvo tecknade, lär delen icke komma till stand, mate aktietecknarne finna sin fördel uti att sälja sin mjölk till Levide-bolaget, hvilket åter å sin sida räknar som fördel, att ju mera mjölk som kan få köpas, desto bättre. Många af Ejsta pastorats jordbrukare hafva icke mer än en half mil till Levide, men för att aflemna mejerialstren å Hemse-stationen är väglängden omkring två mil.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *