Från landsbygden. Lärbro.

Lärbro, 29 Dec.
Nu ha vi jul igen och julen räcker intill påska. brukar ungdomen sjunga vid en af sina lekar; julen, ungdomens och isynnerhet barnens högtid, är förliden, ett minne blott. För en del personer, lyckans skötebarn, räcker julen, åtminstone dess firande, intill Påsken; men för arbetaren och de fattige är denna högtid ej lång; brödbekymmer m. m. tvinga dem allt för snart in i hvardagslifvets bestyr och besvärligheter. I, som nu i dessa dagar rasen från det ena gästabudet till det andra, shaken något litet ph Edra fattiga medmeoniskor, bopsamlen till dem nAgot af Elect öl’verflöd, och I skolen för visso känna en sannare glädje dervid än vid tömmandet af det ena glaset efter det andra.
Högtidligt var dat här ph landsbygden jalmorgonen, di folket vid klockors ock bjällrors klang den arla morgonstunden skyndade sig till templet att der vid ljusens matte flämtande höra Så i dag är dig födm o. s. v. Earn tindrade ej barnens ögon vid Asynen af det vackra templet oeh den granna pressen. Med lif och hat instämde församlingen i orgelns toner. Ja, julen är en uppryckande högtid; denna dag äro alltid kyrkorna fullsatta med andäktiga Ahörsre, då det kanske andra kyrkodagar der knappast finnes tiondedelen of dem. SA var det andra dag jul i en vies församling en person komme, då pressen anlände. I en annan närgränsande socken var prestea borta, dA folket i rätt tid anlände, kan kam föret efter ett par timmar. Orsaken var ett misstag af tillkänoagifvaudet om tiden för gudsijeuateas början. Häraf kan man se, att t. o. m. höga vederbörande kunna komma bort sig af all julglädje. Menskligt att fela, gudomligt att förlita, då det hände en ytterst punkteg person.
Rätt mycket snö har fallit i dessa dagar, och folket har derler haft fullt göra att hålla vägarne öppna; men att skotta snön såsom på vissa vägar har skett, är mycket illa, i det att snön fått ligga qvar 1/4 till 1/2 alns djup; detta förorsakar lätt vältning af de vägfaran. des åkdon, då snön med detta djup å ena sidan af vägen är fast och å den andra lös.
Då detta läses ha vi ingått i ett nytt år och gå okända öden till mötes. 87 är ett minne blott. Det kan derför ej vara ur vägen blicka tillbaka och låta det gångna årets händelser passera revy för våra blickar. Jag, såsom brefskrifvare till en tidning, vill för min del framdra de allra vigtigaste händelser, som timat i min närhet t. ex. i Lärbro under det gamla året.
Förutom hvad som förut blifit meddeladt såsom olyckshändelser, inträffade fall af sinnesrubbning, biskopsvisitationen m. m., har det i fjor anlagda mejeriet vid Angelbos upphört att vara till. På kommunalstämma i Mars blef bestämdt att för hvart tiotal af dödade kråkor skulle af hundskatten (5 kr. för hund) 1 kr. utgå; att Lärbro fattiggård ånyo skulle utarrenderats på en tid af 6 år samt i håf eller på annat sätt vid julen influtna gåfvor genomfattigvårdsstyrelsens försorg skulle fördelas bland de fattiga (detta har ock skett).
Lärbro kommuns utgift- och inkomststat för år 1888 ter sig sålunda:

Utgifter för kommunalen.
Till barnmorskan. . . . . . 156 kr.
Till fjerfingsmannen . . . . 64 kr.
Till arvoden . . . . . . . . 100 kr.
Till oförutsedda förluster . 100 kr.
Till diverse utgifter . . . . 50 kr.

Inkomster:
Andel i bränvinsförsäljningsafgiften . . . 50 kr.
Beräknad behållning för innevarande år . . 100 kr.
……………………………. S:a . . 150 kr.
Brist . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 kr.

Utgifter för fattigvården:
de fattiges understöd och beklädnad 1,000 kr.
Ved 100 kr
Arvoden 75 kr
Räntor 250 kr
Amortering 266 kr
Diverse oförutsedda utgifter 134 kr
S:a 1,825 kr

Inkomster:
Arrenden för 1/8 mtl Norrvange 175 kr
Brist 1,650 kr
Bristande för kommunal- och
fattigvårdens gemensamma behof 1,970 kr

350 kr. utdebiteras dessutom till bygnadskassan efter förordningen af 1 Maj 1885.
Medlemmarnes antal vid Lärbro i kreaturs bolaget är 15. Försäkringsnämden utgöres af K. Gardell, ordf. (omvald), O. P. Ringbom (omvald), A. Westöö (nyvald) och D. Wistrand (nyvald).
Förutom ofvannämda vid ordinarie kommunalstämman i dag förrättade val, omnämner jag blott; till kommunalstämmans ordf. efter K. Enström, Angelbos, utsågo D. Wistrand, Kejlungs, och till föreståndare för sockenmagasinet efter O. Björkegren, Angelbos, K. Gardell.

Gotlands Allehanda
Måndagen 2 Januari 1888
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *