Folkskolor och småskolor.

Innan statsrådet Carlson nedlade sin verksamhet såsom minister tär kyrka och skola, beslöt k. m:t på hans tillstyrkan låta till domkapitlen utgå en af folkskoleinspektörernas senaste femårsberättelse föranledd rundskrifvelse, som befaller domkapitlen anmoda skolstyrelserna tillse, att följande bestämmelser varda öfver hela landet noggrant iakttagna:
För hvarje skola uppgöres en efter skolans särskilda art lämpad bestämd läroplan och läseordning, kommande, för att dervid tjena till ledning, en särskildt utarbetad normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor att tillställas domkapitlen för att af dem meddelat skolråd och lärare.
Den genom cirkaläret af 22 April 1864 gifna föreskrift derom, att lärjungars intagning i skolan endast må ega rum vid läseterminernas början iakttagas noggrant, nå att undantag derifrån endast må ske, om skolrådets ordförande, efter pröfning af brede sarskildt fall, dertill lemnar tillstånd.
Flyttning från lägre till högre klass i folkskolan, som bör verkställas på bestämd tid hvarje år, må endast medgifvas de lärjungar, som hafta nöjaktigt genomgått den föregående klassens lärokurs.
Lärjungar, som tillhöra samma årsklass, böra för lärokursens behöriga inhämtande, så vidt möjligt, sammanhållas i ett lerlag.
Der för småskolans och folkskolans lärjungar finnes endast en lärare, bör undervisning åt småskolans och åt folkskolans årsklasser helst meddelas å särskilda lärotimmar, äfvensom lärjungar i fortsättningsskola undervisas för sig och ej till sammaus med folkskolans barn.
Den dagliga undervisningstiden, som enligt nämda cirkulär af 1864 är för folkskolor bestämd till högst sex timmar, får i småskola ej utsträckas utofver fem timmar, med tjenliga afbrett efter hvarje lärotimme. Så väl i folkskolor som i småskolor lemnas mellan förmiddagens och eftermiddagens litrotider en längre ledighet, hvilken med hänsyn till förhållandena under olika årstider och på olika orter bör utsträckas till en eller två timmar.
För öfrigt har åt domkapitlet uppdragits att vidtaga de åtgärder, som med anledning af inspektörernes i förenämda berättelser lemnade uppgifter och förslag finnas vara af bekofvet påkallade.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *