Jordförsäljningen inom Gotland.

Resultatet av jordkommissionens enquéte framlagt.
Hos rikets kommunalnämnder, landsfiskaler, hushållningssällskap m. fl. har jordkommissionen genom utsända frågoformulär inhämtat ett synnerligen vidlyftigt material, som belyser ormfattningen av bolagens jordförvärv och enskilda personers större jordinnehav särskilt i mellersta och södra delarna av riket.
Enligt vad vår Stockholmsred. erfarit, föreligger nu resultatet av jordkommissionens enquéte inom Gotlands län, tack vare vilken, man erhåller en god inblick i det brännande spörsmålet, i vad mån under de senaste åren jordbruksfastigheter övergått från den verklige jordbruksidkande befolkningen till antingen bolag eller sådana enskilda personer, som icke tillhöra de verklige jordägarnas klass, samt dess. utom beträffande orsakerna till dessa försäljningar och verkningarna av desamma.
Av enquéten framgår i stort sett, att hithörande försäljning icke synes haft någon större omfattning. Inom 35 socknar av 92 har ingen som helst försäljning av detta slag förekommit.
Endast från 14 socknar, huvudsakligen belägna inom Gotlands norra härad, har inberättats försäljningar till bolag, och från 5 av dessa socknar inberättas allenast enstaka fall av försäljning. Inom Gotlands södra härad har försäljningen ej haft någon nämnvärd omfattning. Några försäljningar till trävarubolag inberättas, en försäljning till tegelbruksbolag och en till jordbruksbolag. Försäljningen inom Gotlands norra härad har huvudsakligen skett till industri- och trävarubolag samt i ett fall till jordstyckninsgsbolag.
Talrikare ha försäljningarna till enskilda varit. Sådan försäljning har förekommit i 51 socknar av 92, i 24 dock endast i enstaka fall. Köparna ha i allmänhet utgjorts av skogs- och jordstyckningsspekulanter samt, synnerligast i norra häradet, jobbare. Från södra häradet inberättas ett par försäljningar till enskild köpare av skog för industriellt ändamål.
Någon ökning av hithörande försäljning under krisåren synes ej ha förekommit, Försäljningen till enskilda inom södra häradet synes tvärt om hava skett i större omfattning före än under kristiden.
Försäljningen har uteslutande eller huvudsakligen avsett mindre gårdar. Från Sproge kommun framhålles emellertid, att de där försålda gårdarna efter ortens förhållanden äro att anse såsom större gårdar.
Bland orsakerna till försäljning nämnes högt pris mindre ofta än i något annat län. Såsom huvuds orsaker nämnas i stället inom norra h radet brist på arbetskraft och ledsnad vid jordbruk samt inom södra häradet hög ålder och saknad av arvingar. Sistnämnda orsaker rämnas också rätt ofta från norra häradet.
Beträffande följderna för jordbrukets skötsel av ovannämnda försäljning, så är man inom södra häradet tämligen ense om att någon. förändring i allmänhet ej inträffat. Däremot inberättar från norra häradet i allmänhet en föisämrin.g av jordbruket samt vanhävd. Framför allt gäller detta de egendomar, som förvärvats av enskilda. Fall av vanhävd äro här synnerligen talrika jorden har lämnats obrukad, kreatur och gröda försålts och byggnaderna lämnats utan underhåll.
Med undantag för de gårdar, som inom södra häradet försålts till bolag, har skogsskötseln i allmänhet försämrats å de försålda gårdarna, och fall av skogsskövling äro synnerligen talrika.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 April 1920
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *