Stadsfullmägtige.

Vid stadsfullmägtiges sammanträde å rådhuset den 10 dennes förehades ibland annat:
1.) protokollsjustering ifrån föregående sammanträde, dervid den af firman Graham Brothers framställda frågan om plats vid ”gamla hamn” för anläggande af en mekanisk verkstad förehafts, men icke blifvit afgjord, nu ånyo diskuterades, men icke heller nu blef afgjord.
2.) ansökningar om rättighet att försälja bränvin i mindre partier, det minsta 15 kannor, hvilka blifvit inlemmade af:

grossbandlanden J. B. Möller,
enkefru Laura Enequist,
debtillatoren Bollin,
hr Alfred Palm och
hr C. F. Lutteman.

Sedan doktor Leijer förklarat, att han, för att icke synas partisk, ville, för sin del, medgifva rättighet till nämda försäljning åt alla de sökande, men dock avsäg, att det redan berättigade bolaget vore tillräckligt och att den ifrågasatta rättigheten icke borde vara obegränsad men möjligen ännu kunde utsträckas till 2 nya, samt konsul R. Cramér föreslagit utsträckningen till 3, skreds till votering om 2 eller 3 sådana nya försäljningsrättigheter, dervid resultatet slutligen blef, att endast åt 2 sådana beviljades rättighetet nämligen:
åt grosshandlanden J. B. Möller och åt bränneribolaget.
3.) till kontrollörsviftne vid ångbränneriet utsågs kapten Ahlander.
4.) ansökan om lönförhöjning af stadens ordinarie barnmorskor föredrogs, och bestämdes efter votering, att hvardera barnmorskelönen, som nu utgår med endast 225 kronor, utom en särskild gratifikation af 75 kr. till en barnmorska, skulle höjas med 125 kronor och från och med nästa åra början utgå med 350 kr. till hvardera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 November 1874
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *