Graham Brothers,

6 Slottsbacken, Stockholm,
leverera på kortaste tid efter beställning Lokomobiler och Ångtröskverk af Richard Garrett & Sons verldsberömda tillverkning, hvaraf många äro i anvätidning & ön och hvarom de allra bästa vitsord kunna lemnas.
Äfven säljes från stort och välsorteradt lager: Utmärkt goda Läderremmar till i jämförelse med qvalitén lägsta pris.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Ett eldsvådetillbud

af ganska farlig beskaffenhet yppade sig i lördagsqväll vid 1/2 11-tiden vid Graham Brothers mekaniska verkstad. Nattvakten märkte under sin rund rök framtränga ur en materialbod & verkstadsgården, hvarefter några mindre kärl med svafvelsyra och fotogen exploderade. All fara undanröjdes inom kort med verkstadens egen släckningsmateriel och eget folk. Brandkåren alarmerades medels klämtning, som fortgick en god stund, sedan all fara var öfverstånden, och ditlockade en mängd folk. En del. sprutor ryckte ut men fingo vända på halfva vägen.
Orsaken till explosionen antages vara den under de senaste dagarne rådande tryckande värmen.
Olämpligt nog hade brandvakten icke tillträde till den på verkstadens kontor befintliga telefonapparaten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 03 Juli 1883
N:r 53.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Tjufnadsbrott. Med ynglingarne August Ferdinand Brusell och Johan Emil Pettersson, som begått stöld af öl, konjak, socker, bröd m. m. ur å gårdar här i staden stående åkdon, fortsattes i förgår ranssakningen, hvarvid de vidhöllo sina förut afgifna bekännelser. Målsegarne afstodo från ansvarsyrkande. Åklagaren yrkade, att Brusell måtte straffas för andra resan stöld och Pettersson, som tre gånger förut åtalats för olofligt tillgrepp, måtte såsom varande minderårig (född 1868) dömas att undergå aga i hemmet.

För olofligt tillgrepp af omkring trettio fot jernkettingar å mudderverket i hamnen har, såsom förut omnämts, smedsarbetaren Johan Petter Engström på anmälan af hamnmästaren åtalats af åklagaren, hvarjämte smedsarbetaren Johan Reinhold Eklöf instämts för att i målet höras och etter omständigheterna svara. Vid fortsatt ransakning i förgår nekade fortfarande Engström för anklagels:n, oaktadt tre vittnen afgåfvo för Engström delvis ganska graverande berättelser. Eklöf, å hvilken åklagaren afstod från ansvarsyrkande, blef skild från målet. Etter enskild öfverläggning förklarade rätten, att Engström, ehuru flere liknelser och omständigheter förekommit, som häntydde på hans brottslighet, mot sitt nekande ej kunde fällas till ansvar.
Det må nämnas, att Eagström, som är född 1825 i Gothem, förut varit straffad för snatteri.

Till tjugufem kronors böter för förargelseväckande beteende å allmän plats och för fylleri dömdes ynglingen Axel Leonard Linnerson.

Snatteri. Med mekaniske arbetaren Karl Oskar August Nyberger, som enligt eget erkännande under sistl. Januari månad vid flere olika tillfällen å Graham Brothers mekaniska verkstad tillgripit kopparskrot, messing och metallager, hölls idag ransakning. Nyberger vidhöll ångerfallt sitt förut afgifna erkännande. Tillgreppet upptäcktes derigenom att den person, till hvilken Nybergers tjensteflicka utbjöd det stulna till salu, anmälde saken för stadsfiskalen. Nybergers hustru, som var instämd för att i saken höras och efter omständigheterna svara, ARS att hennes man för henne uppgitvit, att han vid hafsstranden hittat den stulna metallen, som skulle haffa tillhört det vid hamninloppet strandade skeppet. Dot stulna värderades till 14 kronor 90 öre. Åklagaren, som afstod från allt ausvarsyrkande &å hustru Nyberger, yrkade ansvar &å Nyberger för första resan snatteri samt nämde, att både målsegaren och han sjelf på grund af en del i målet förekommande ömmande omständigheter ansett sig böra värdera det stulna så lågt somqmöjligt. Nyberger dömdes att för första resan snatteri böta femtio kronor.

Norra häradsrätten hade i lördags från kl. 1 till 7 e.m. med v. häradshöfding Karl Herlitz som ordförande sammanträde å länsfängelset, hvarvid följande tre mål handades:

Inbrottsstölder. Såsom misstänkt för stöld, medels inbrott, af fyra lispund fläsk från en af sina grannar J. Malmqvist hade arbetaren Johan Petter Edvard Pettersson vid Stora Klintegårda i Veskinde blifvit häktad. Han nekade enständigt för stölden och låtsade sig vara stendöf för att slippa besvara till honom stälda frågor. Det stulna fläsket hade emellertid påträffats i närheten af hans bostad, till hvilken spår från den bygnad, der inbrottet föröfvats, dagen efter stöldens begående ledde. Ett vittne samt den häktades moder och syster intygade dessutom, att Pettersson samma qväll stölden egt rum aflägsnat sig från hemmet medhafvande en bössa, hvilken påföljande dag befans vara laddad; sanningsenligheten af dessa berättelser bestred Pettersson, Ofvannämde, vittne berättade derjämte, att Petterssons moder anmodat vittnet sagde qväll följa med till P. för att hindra honom »gå och skjuta Malmqvist». Något dylikt yttrande sade sig enkan P. ej hafva fält. Då fjärdingsmannen ett par dagar senare ankom till Petterssons bostad för att hålla busundersökning, vägrade enkan P. honom inträde, som han med våld måste bereda sig. Vidare hade utredts, att de förut omnämda spåren passade fullständigt in på längden af P:s fötter samt att spåren från P:s bostad till det ställe, der det stulna påträffats, syntes hafva ge kommit efter skor med höga klackar, hvilken sorts fotbekläduad P:s syster brukar begagna. Enkan P. tog med största häftighet sin dotter i försvar och utbröt med vredgad stämma, då rättens ordförande tillfrågade henne om detta förhållande »Kom ej med en sådan fråga en gång till.
För målets närmare utredning begärde åklagaren kronolänsman Håkansson uppskof, hvilket beviljades, och skulle Pettersson fortfarande hållas i häkte, samt ålades P:s moder och syster att vid Hämtningsäfventyr tillstädeskomma vid målets nästkommande handläggning.
Pettersson, född 1854 i Stenkumla, har 1880 undergått straff för snatteri.
— Som förut nämts hafva ynglingarne Sven Andersson och Lars Oskar Karlström från Tjuls i Lummelunda åtalats af kronolänsman Håkansson för inbrottsstölder i en handelsbod i Lummelunda, hvarvid omkring 50 kronor i kontanta penningar och tobak till 7 kronors värde tillgripits. Andersson erkände sig hafva begått stölderna och påstod, att Karlström varit delaktig i den ena stölden. Karlström vidhöll fortfarande, att han vore oskyldig. Efter enskild öfverläggning dömdes Andersson till sju månaders straffarbete och ett års vanfräjd utöfver strafftiden; Karlström kunde mot sitt nekande ej fällas till ansvar och blef försatt på fri fot.

Misstänkt för barnamord. I detta förut vidlyftigt omnämda mål mellan t. f. kronolänsman Boberg och ogifta Vendla Maria Augusta Hansdotter från Stora Velinge i Buttle förekom intet nytt af vigt. Åklagaren yrkade ansvar å den häktade för lönläggning af foster år 1880 och 1882. Svaranden vidhöll fortfarande sin förut afgifna bekännelse, att hon 1882 i löndom framfödt ett barn, som vid födelsen varit utan lif, men förnekade att hon gjort sig skyldig till något dylikt brott år 1880. På grund af sitt erkännande/dömdes hon att för lönläggning af foster sistl. år undergå straffarbete i åtta månader.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Februari 1883
N:r 11

FÖDDE

En sons lyckliga födelse.
Visby den 7 Mars 1882.
J. Lindström, Herman Lindström.
född Graham.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 Mars 1882
N:r 19

En hydraulisk vädur

från firman Graham Brothers var utstäld vid landtbruksakademiens sammmanträde i måndags, hvarvid en medlem af firman lemnade närmare redogörelse för maskinen dels i ett skriftligt anförande och dels genom uppvisande af maskinens sätt att verka.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 September 1881
N:r 76

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätts förhandlingar i förgår räckte i sex timmar, hvarvid en mängd civil- och brottmål handlades, af hvilka tolf voro åklagaremål.

Misshandel. Smeden Karl Bäckström, som af åklagaren åtalats för misshandel af husbondesonen Johan Gardell, Gandarfve i Vänge, hade vid ett föregående sammanträde ådömts edgång, hvarjämte han förpliktigats att vid 10 kronors vite å edgångsdagen infinna sig försedd med själasörjares intyg, att han erhållit undervisning om edens vigt och värde. Bäckström infann sig i förgår och förklarade sig vilja gå eden men hade ej att förete något intyg från sin själasörjare; han sade sig ej hafva löst rättens utslag, emedan han varit okunnig om att detta vore nödvändigt. Han fäldes till försutna vitet 10 kronor samt ålades att vid 20 kronors vite komma tillstädes 2 Maj försedd med själasörjarens intyg.

För fylleri och oljud å allmän plats fäldes f. artilleristen Karl Modig till 20 kronors böter.

För kälkbackåkning å allmän gata dömdes ynglingen Oskar Lindbom att böta 5 kronor.

Hemmansegaren Jakob Giselius, Stenstu i Bro, fäldes till 4 kronors böter, emedan han här i staden kört i trof med hästar, hvilkas seldon ej varit försedda med bjellror. Giselius sade sig hafva blifvit bestulen på bjellrorna.

För fylleri och slagsmål å allmän plats fäldes sjömannen Olof Håkanson, boende här i staden, till 15 kronors böter.

I ett krafmål mellan Graham Brothers och f. handlanden H. Calissendorff iuträffade, att ett af kärandeparten ivstämdt vittne, verkmästaren vid mekaniska verkstaden härstädes Karl Lilja, som är baptist, sade sig på grund af sin religiösa öfvertygelse vara förhindrad gå vittnesed. Båda parterna efterskänkte honom eden, hvarvid rätten lät bero.

I ett annat krafmål mellan laudtbrukaren Heitman i Vestergarn och f. handlanden H. Calissendorff hafva kärande- och svarandeparternas vittnen aflagt mot hvarandra rakt stridande vittnesmål.

För svår misshandel å gelbgjuterigesällen Svante Eklund dömdes f. artilleristen Johan Petter Henrikson till fyra månaders straffarbete. Artilleristen nr 49 Axel Henrik Hen,rikson, som äfven misshandlat Eklund, fäldes till 15 kronors böter. Eklund, som knuffat ikull A. H. Henrikson, fäldes att böta 10 kronor. Dessutom ålades Johan Petter Henrikson att ersätta Eklund med 62 kronor 25 öre.

För misshandel å tvänne landtmän dömdes ynglingarne Leonard Petterson (15 år gammal) till en månads fängelse och Axel Linnerson (18 år) till 20 kronors böter.

För tillgrepp af tre kannor potatis, värderade till 21 öre, ur en olåst källare dömdes fattighjonet Johan Niklas Vestberg att böta 25 kronor.

För djurplågeri var åkaren Johan Svenson instämd. Såväl länsveterinären som tvänne vittnen hafva intygat, att en Svenson tillhörig häst, som begagnats till körslor, varit ytterligt mager och vanvårdad. Svaranden erhöll uppskof till 4 April.

Ärekränkning. Muraren Alfred Andersson yrkade ansvar å muraren Alfred Johanson, emedan denne skulle hafva beskylt honom att vara i komplott med tjufvar. Johanson mälde, att han endast beskylt Andersson för att hafva å enskilda banken vexlat en 50 kronors sedel, hvilken A. vetat vara af en smörjare Johanson stulen från en konduktör Larsson; han hade äfven för allmänna åklagaren anmält saken till åtal. Nämde smörjare Johanson har för deuna stöld uttjent honom af södra häradsrätten ådömdt straff. Tre vittuen intygade, att Alfred Johanson under ett gräl med Andersson, hvarvid talats om nämda vexlingsaffär, beskylt Andersson för att hafva varit i komplott med tjufvar och tjufband.
På svarandens anhållan erhölls uppskof till 13 Juni, då Alfred Johanson ålades att inför rådhusrätten förete södra häradsrättens protokoll öfver det mot Andersson anhängiggjorda målet.

Till fyra månaders allmänt arbete dömdes af k. m:ts befallnivgshafvande i går f. snickaren och gardisien Niklas Edvard Stenström, född här i Visby 1852 och 1879 straffad för snatteri. Stenström hitsändes för ett par månader sedan från Stockholm.

Södra häradsrätten.
Tvistiga fordringsanspråk. I Jakob Bodins, Stenstugu i Hejde, koukurs blefvo Hejde kommunalvämds och Lars Bolins bevakningar ogillade, hvaremot bevakningen af Oskar, Karl och Maria Bolin godkändes.

Åtkomsthandlingar. Olof Johan Petterson, Storms i Vamlingbo, och dennes hustru Brita Petterson hade instämt Lars Engström, Kyrkarfve i Vamlingbo, och dennes hustru samt deras son Kristian Engström angående utbekommande af åtkomsthandlingar för vinnande af lagfart å en lägenhet i Engvards hemman.
Svarandena förpliktigades att vid vite af 25 kronor för dem hvardera till kärandeparten före 10 Mars öfverlemna nödiga åtkomsthandlingar samt att ersätta kärandena med 10 kr.
50 öre.

Fordringsanspråk. Matts Erasmussons, Bruuns i Grötlingbo, fordringsanspråk mot Olof Niklas Uddin, Sigsarfve i Grötlingbo, lemnades utan afseende.

— Lars Bolins, Stenhusei Sanda, fordringsanspråk mot sin gårdsman Olof Larsson ogillades. Bolin förpliktigades godtgöra Larsson rättegångskostnader med 34 kronor 20 öre.

— Per Sandells, Snovalls i Vestergarn, fordringsanspråk mot Karl Vallin, Mafrids i Vestergarn, gillades af rätten.

I ett redovisningsmål hade kronolänsman Eneman m. fl. instämts af J. T. Hedin m. f. Kärandena Hedin, Nilsson och Jakobson bafva under målets gång afstått från sin talan samt de öfrige kärandena förklarat sig nöjda med att handlingarne rörande utredning af Jakob Larssons bo blefvo öfverlemnade. Kärandena förpliktigades godtgöra kommissarien Eneman och Karl Persson med 20 kronor till hvardera samt utgifva lösen för protokoll och utslag.

I ett skuldfordringsmål mellan handlanden Sandelius i Visby och A, J. Göranson, Hägdarfve i Rone, förpliktigades Göranson att utgifva fordrade 11 kronor 90 öre med 5 procents ränta, återlemna eller betala en erhållen helankare samt utgifva rättegångskostnader med 10 kronor.

Bevakningen i Stenströms, Berksarfve i Levide, konkurs af handlanden August Melin i Hemse ogillades.

Angående fordringsanspråken i Vahlgrens, Bringsarfve, konkurs blefvo Gotlands enskilda banks godkända sålunda, att banken må ur boets öfriga tillgångar njuta laga utdelning tör den del, som ej kan af intecknade fastigheterna utgå; kyrkoherde M. Lyths påstående om förmånsrätt för Hogräns kyrkokassas fordran ogillade; i fråga om Karl Klints fordran, på grand af ett hos banken pantsatt skuldebref å 440 kronor med ränta, förklarades den, som företer skuldebrefvet i hufvuilskrift, berättigad till utdelning; P. G. Pettersons bevakniug för Eskelhems sockenmagasin ogillades och Johan Olssons såsom godman i Lidins konkurs godkändes.

I ett mål mellan Nils Fredrikson och Petter Olofson, Hemmor, kärandeparter, och Jakob Olofson, Hemmor, svarande, afkunnades det utslag, att svaranden ålades att inom sex veckar rengöra den plats, der hans bygnader stått. Rättegångskostnader qvittades.

Fordringsanspråk. Niklas Johansons, Kysings i Vall, fordringsanspråk i Per Larssons, Kalsåker i Klinte, konkurs för en af Larsson utfärdad vexel å 1,200 kronor godkändes, men anspråket om godigörelse för rättegångskostnader ur konkursboet ogillades:

För oloflig bränvinsförsäljning dömdes handlanden Emil Krokstedt i När på åtalan af kronolänsman Svallingson att böta 40 kronor och utgifva utskänkningsafgift med 60 kr.

För att utbekomma ett hjul till en hackelsemaskin hade Jakob Jakobson, Ejmunds i Gerum, instämt postexpeditören O. Lagergren. Käromålet ogillades och ålades Jakobson att godtgöra sin vederpart för lösen af protokoll och utslag.

Skuldfordran. Lars Hansson, Tomsarfve i Näs, hade instämt f. hemmansegaren Hans Hansson samt hemmansegaren Jakob Ludvig Olofson, Bohnde i Grötlingbo, och dennes hustru Bernhardina Göransdotter om skuldfordran. Svarandena ålades utbetala fordrade 172 kronor jämte ränta samt lösen för protokoll och utslag.

Att betala 250 kronor med ränta tiil Tomas Larsson, Tomsarfve i När, förpliktigades de i föregående mål omnämde svarandena, hvilka äfven ålades att utgifva lösen för protokoll och utslag.

För ärekränkning yrkade hustru Kristina Göransdotter i Grötlingbo ansvar å hustru Anna Olofsson, Sandes i Grötlingbo. Svaranden ålades edgång, som utsattes till 8 Juni.

För misshandel af ynglingen Jakob Olof Reinhold Jakobson, Gräne i Väte, fäldes drängarne Jakob Johanson, Gräne, och Vilhelm Johanson, Qvie, den förstnämde, som brustit honom ådömd edgång, att böta 100 kronor, betala 50 kronor till Jakobson för sveda och värk jämte läkarearvode samt att i ersättning för rättegångskostnader utgifva 117 kronor, hvarjämte Jakob J. tillsammans med Vilhelm J., som dömdes till 40 kronors böter, ålades betala rättegångskostnader med 42 kronor.

Barnuppfostringsbidrag. Pigan Amanda Petterson, Tass i Hejde, mot Olof Petterson, Smiss i Hejde, instämda påstående om barnuppfostringsbidrag ogillades.

För hemfridsbrott fäldes arbetaren Karl Svenson, Nygårds i Vesterhejde, på åtal af kronolänsman. Johan Smedberg att böta 25 kronor samt utgifva vittnesersättningar med 40 kronor.

För ärekränkning fäldes enkan Maria Andersson, Mulde i Fröjel, instämd af arbetaren Olof Vikström dersammastädes, att böta 20 kronor samt godtgöra kärandens rättegångskostnader med 57 kronor.

I ett fordringsmål hade Kristian Laurin i Vamlingbo, m. fl. instämt Jakob Zakrisson Vestlands, men sedan afstått från käromålet., Kärandena förpliktigades att till svarandena betala 66 kronor i ersättning.

Att betala hö med 10 kronor till Lars Nilsson, Enges i Burs, ålades Fredrik Häglund defsammastädes; i öfrigt lemnades käromålet utan afseende.

För egenmäktigt förfarande m. m. yrkade Petter Petterson, Nasume i Totta, ansvar å Jakob Jakobson dersammastädes. Käromålet lemmades utan afseende.

Angående nyttjanderätt till en jordlägenhet m. m. hade J. M. Munthes sterbhusdelegare instämt kronolänsman Svallingson såsom syssloman i f. nämdeman Lars Nilssons, Rikvide, konkurs samt handlanden Karl Bergvall i När och skolläraren J. V. Mårtenson i Lau. Käromålet mot kronolänsman Svallingson ogillades; Mårtenson och Bergvall förpliktigades att afträda lägenheten och ersätta skörden samt betala 115 kronor i rattegångskostnader.

Bouppteckning. Enkefru Emma Beckstadius i Visby hade instämt enkefru Johanna Vestberg i Vestergarn om rättelse uti hållen ny bouppteckning efter svarandens svärtader Joakim Vestberg, om arfskifte efter honom och om ansvar för beedigandet af den upphäfda oriktiga bouppteckningen. Sistnämda påstående såsom vilkorligt framstäldt upptogs ej af rätten, som förpliktigade svaranden att i bouppteckningen upptaga 9/128 mantal Norrgårda i Sanda jämte bostad och åbygnader i Vestergarn äfvensom att med 69 kronor godtgöra kärandens rättegångskostnader.

J. T. K. Lidins, Lingsarfve, konkurs blef Alfred Johansons bevakade fordran faststäld, men P. G. Pettersons lemnad utan afseende samt kyrkoherde M. Lyths yrkande om förmånsrätt för Hogräns kyrkokassa ogilladt.

I urarfvakonkursen efter afl. kyrkoherden Eneqvist blefvo L. Arvesons fordringsanspråk å 13 kr. och G. T. Häggs å 5 kr. 50 öre lemnade utan afseende, men Vamlingbo fattigvårdsstyrelses å 43 kr. faststälda. J. T, Jakobssons och Vamlingbo skolråds påståenden om förmånsrätt ogillades, Nils Engströms, Kristian Engströms och Mårten Petterssons såsom medgäldenärer för den af Gotlands enskilda bank bevakade fordran så till vida godkända, att, sedan banken njutit full betalning, skall återstoden af den utdelving, som för hvardera gemensamma fordringens hela belopp beräknats, tillfalla bemälde medgäldenärer i den mån de genom afbetalningar erhållit fordringsrätt. Enkefru Eneqvists ansökan om undanskiftande af enskild egendom lemnades utan afseende.

Med f. hästhandlaren P. A. Karlson, Övide i Eskelhem, som af kronolänsman Joban Smedberg åtalats för delaktighet i de bekanta inbrottsstölderna inom södra häradet samt för mened och falsk konkurs, hölls igår & länsfängelset ransakning af södra häradsrätten. Från ansvar för de sistnämde brotten frikändes Karlson men dömdes för inbrottsstöld till ett års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende utöfver strafftiden. Ransakningen med Karlson har pågått i öfver ett halft år.

Med husbonden Karl Petter Dyplin, Ansarfve i Tofta, häktad såsom misstänkt för inbruttsstöld hos sin granne, enkan Anna Andersson, hölls likaledes i går ransakning å länsfängelset af södra häradsrätten. Ganska besvärande omständigheter mot Dyplin’ kommo under ransakningen i dagen; Dyplin nekadå för stölden, som skulle hafva skett medels inbrott i en lada och hvarvid fyra puud hö tillgripits. Dyplin är född 1843 i Tofta, Åklaren, kronolänsman J. Smedberg erhöll uppskof méd målet till 1 April för vidare bevisnings förebringande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1881
N:r 23

Till vik. ritlärare

vid härvarande högre allmänna läroverk för innevarande termin har i extra domkapitel i dag förordnats ritaren vid Graham Brothers verkstad, hr K. Veller.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 29 Januari 1881
N:r 8