Ett oskick,

hvarpå vi bedja få fästa vederbörandes uppmärksamhet, ha vi flere dagar å rad varit vittnen till å den vackra strandvägen, nämligen att denna med förkärlek börjar begagnas af promenerande åkande, både stadsbor och bad gäster. Men icke nog med att man åker, man kör till och med i traf. Och det är detta, som är ett oskick.
Man borde förstå, att denna strandpromenad icke alls är ämnad till allmän körväg, utan tillkommen för helt andra ändamål. Här samlas ja för att njuta af hafvet och de svalkande fläktarne en stor mängd folk, hvilka naturligtvis blifva i hög grad besvärade af dessa åkande, icke minst genom dammet som röres upp. Men icke nog härmed, utan olyckor kanna inträffa, då ingenstädes i staden barnen ha en så omtyckt lekplats som just här.
Skall detta körande fortgå, vågar man snart icke släppa sina små ned till den vackra stranden.
Ur ren billighetssynpunkt och af tillmötesgående mot fotvandrarne kunde man sålunda fordra att åkande ej i traf färdas strandvägen. Men härtill kommer, att ÖOrdningsstadgan för Visby stad i detta fall uttrycker sig tillräckligt begripligt. Den säger:
»Uader tiden från och med 1 April till och med 1 Oktober vare det förbjudet att & den allmänna promenadväg, som sträcker sig utanför Standentallén och vidare fram till hörnet af Graham Brothers verkstad (artillerikasernen) rida fortare eh med åkdon färdas fortare än i gående.
Alltså torde vi nu vara på det klara med hur vid rättigheten är att åka strandpromenaden. Men skäl vore kanske att vederbörande genom anslag på ort och ställe ytterligare inskärpte densamma.

Dödsfall

Tillkännagifves att min kära hustru Jane, född Graham, samt vår son Herman Graham stilla afledo i gula febern i Rio de Janeiro, den förra den 6 Mars 1891, 45 år, den senare den 3 Mars 1891, 24 år, sörjda af efterlefvande.
Herman Lindström.
Job, 12 kap. 13, 14 v.

Enär vid förestående reparation

af Visby domkyrka ett förändradt värmeledningssystem kommer att derstädes anbriogas, äro de 4 stycken Gurneyugnar at storleken A., förfärdigade af Grahams mekaniska verkstad, hvilka till kyrkan inköpta för ett pris at 600 kronor stycket och fortfarande synnerligen väl opptylla sitt ändamål, men för hvilka vederbörande församgar från och med den 1 nästk. Maj icke hafva någon användning, till salu, — belt visst för ett ganska moderat pris. Hvardera ugneo anses kunna nöjaktigt uppvärma en vanlig landskyrka. Hugade speknlaoter kunna i frågan hänvända sig till undertecknad, domkyrkosyssloman, till hvilken jämväl anbud, stälda. till kyrkorådet i Visby, böra före den 15 nästinstandande April ingifvas.
Visby den 19 Februari 1891.
N. F. Öfverberg.

Dödsfall Lovisa Carolina Augustina Lindbom

Tillkännagifves att framlidne Bagaren och Boargaren Nils Lindboms efterlemnade maka fru Lovisa Carolina Augustina Lindbom, född Lundberg, stilla afled å Grahamston i Tingstäde den 12 Aug. kl. 4,25 e.m., i enålder af 70 år, 11 mån. och 21 dagar; sörjd och saknad af barn, barnbarn, slägtingar och vänner.
Sv. ps. nr 477, v. 8.

Landsbygden.

Norra Gotland, 2 Aug.
Jordfynd. Ett skaft af brons, som troligen varit till en knif, upphittades häromdagen af arb. Hugo Yttergren under guanosådd i en åker, tillhörig landtbr. Hederstedt vid Grahamston i Hangvar, Skaftet är något graveradt ofvanpå; äfven några små hål på sidorna.

Reparationen på Tingstäde kyrka, en hel månad under arbete, är nu färdig. Hela kyrkan utvändigt bar blifvit kalkrappad och hvitlimmad, äfven delvis invändigt.

Kanalgräfningen uti Elinghems-myr har tagit sin början.

Skelettet af en råget påträffades häromda uti ofvannämda myr.

Hvetet är på höga och torra jordar moget, och kommer afmejningen, så vidt väderleken står sig, att taga sin början i veckan på en del ställen har den påbörjats. Hafren är äfven snart mogen.

Klinte, 3 Aug.
Goodtemplarlogen i Klinte höll i går en angenäm och tilltalande fest i förening med invigning af sitt nya standar. Kl. 3 öppnades festen af skollärare Aug. Lingström, som helsade de närvarande välkomne. Efter afsjungande af psalmversen: »Oss välsigna och bevara», bön och åtskilliga musikstycken utförda af logens musikkår, besteg skollärare Stengård talarestolen och tolkade dagens betydelse för goodtemplarne i Klinte, hvarefter han såsom ordens nuvarande Distrikts Deputerad (styresman för Distriktet) på Gotland i enlighet med ordensritualet ledde den vackra ceremonien, som vid dylika tillfällen är föreskrifven.
Då täckelset föllstod standaret dor, en samlingspunkt för allas blickar. Standaret som är mörkrödt utvisar öfverst det allseende ögat och orden I. O. G. T. deronder logens namn: »Ansgarius» i guld och nederst en sköld inom en eklöfskrans, å hvilken sköld goodtemplaremblemet tro, hopp och kärlek fans framstäldt.
Under musik och med nya standaret i spetsen tågade nu festdeltagarne ut i det gröna, der förfriskningar af flera slag serverades, Tal höllos och verser deklamerades omväxlande med musikkårens toner och Tofta, af skollärare Andersson ledda, sångförenings väl utförda sånger.
Sagde sångförening disponerar öfver flera mera än vanligt goda qvinnoröster och följ-: aktligen blefvo dess prestationer aftonens glanspunkt. Festen var besökt af mellan 4- och 500 personer, som strömmade fram och åter deribland ett tjugutal goodtemplare från goodtemplarlogen Framtidens Hopp i Levide och ungefär lika många från logen Oskars Minne i Visby. Standaret är måladt af herr Rosen: dahl på Klinte. Klockan 9 e.m. afslöts festens officiela del och logemöte hölls.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt. Arbetaren O. Melin hade instämt jordbrukaren Alfred Stengård för det denna nedrifvit och låtit bortföra ett ladugårdshus från en tomt på Lythska åkern, hvilken käranden köpt af svaranden jämte öfriga sterbhusdelägare efter aflidna enkan Nilsson, Käranden yrkade på 100 kronors ersättning för bygnaden, 50 kronor för den skada han lidit af tilltaget samt ansvar enligt lag å svaranden. Denne bestred detta på den grund att det nedrifna huset ej varit sterbhusets utan hans enskilda tillhörighet, hvilket köparen afvetat, så att han sedan erbjudit sig köpa det för ett pris, som Stengård emellertid ansåg för lågt. Utslag annan dag.

För oljud utanför frälsningsarméns lokal dömdes skomakarelärlingen Edvard Jacobsson efter eget erkännande att böta 15 kronor.

En »dansk skalle» hade garfveriarbetaren Oskar Hellström en afton utanför frälsningsarméns lokal gifvit ynglingen Karl Audersson, Han erkände och dömdes att böta 10 kr.

För olaga kälkbacksåkning dömdes ynglingen Karl Nordström att böta 3 kronor.

Skomakare mot skomakare ha nu ett par gånger stätt inför Visby rådhusrätt. Det är hrr E. A. Ekman och A. Löfqvist, båda boende vid Adelsgatan, hvilka stämt hvarandra för våldsamt öfverfall, hvartill motivet skulle vara yrkesafundsjuka. Ekman påstår att ban blifvit öfverfallen af Löfqvist, hvilken misshandlat honom. Löfqvist påstår att det är dagsens sanning Ekman talar — utom det att det var han som fick stryk af Ekman, E:t par vittnen hördes i dag, hvilka dock ej hade något rörande sjelfva slagsmålet att upplysa.
Båda frikändes från ansvar på grund af bristande bevisning.

Förfalskning. Drängen K. G. F. Jonæsson, född 1868 i Fole församling, nu i tjenst hos hemmansägaren Holmberg i Bro, förut i tjenst hos K. G. Hederstedt, Grabamston i Tingstäde, hade i Oxtober månad detta år under namnet Stenberg skrifvit falsk reqvisition och i Hederstedts namn hos garfvare Romin härstädes fått läder för tillsammans 14 kr. 85 öre. Sedermera då Jonsson fått kännedom om att han för förseelsen efterspanades af polisen hade han skaffat pengar och betalt det erhållna lädret. Slutligen anträffad hade ban delgifvits stämning och då erkänt att han skrifvit falsk reqvisition och på denna fått läder men då han nu betalt Romin, ansåg ban sig ej dermed hafva begått just något’så svårt brott. Den tilltalade hade vid 11 års ålder varit tilltalad för några småstölder hos konsul Arwcson här i staden. Han dömdes till I månads fängelse.

I målet mot artilleristen K. G. A. Nyberg, tilltalad för att ha hindrat polisen i sin tjenstutöfning, hördes idag tvänne vittnen, hvilka intygade att Nyberg utfarit i oqvädningsord mot polisen samt skrikit till den af dem anbållna personen att göra sig lös samt i öfrigt uppfört sig på ett förargelseväckande sätt och att han följt med ända till polisvaktkontoret och der stannat qvar utanför och fortfarit med otidigheter mot polisen hvarför den åtalade, alldenstund han ej var nykter, intogs å vaktkontoret der han förvarades några timmar, men då uppförde sig så våldsamt att han måste beläggas med handbojor. Böter 25 kr.

För försummad anmälan om svinkreaturs inhysande å gården dömdes husägaren Zacharias Larsson att böta 10 kr. samt ytterligare 10 kr. för snuskighet å gården.

Öfverste H. Elliot

och kapten J. A. Poignant vid fortifikationen hitkommo igår för att inspektera den till artillerikasern inköpta Grahamska mekaniska verkstaden och bestämma inredningen af densamma.
I dag afreste de båda fortifikationsofficerarne till Fårösund för inspektion af dervarande befästningar. I morgon återresa inspektörerna till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Juni 1887
N:r 56.

Svåra våldshandlingar

å person samt å allmän och enskild egendom hafva föröfvats igår natt och i natt. Förstnämda natt sönderslogos nämligen tre af de vid skeppsbron varande lyktorna och några fönsterrutor vid Späcksrum, och inatt öfverfölls lykttändaren Per Olsson, just då han hade släckt lyktan vid Grahams mekaniska verkstad, af en för honom okänd person, som tilldelade honom ett knifhugg, hvilket dock ej förmådde genomtränga den tjocka skintröja Olsson vid tillfället var iklädd. Den okände tog genast efter dådets föröfvande till flykten och har ännu ej kunnat anträffas. Den eller de personer, som sönderslagit lyktorna och fönstren, hafva likaledes ännu ej blifvit anhållna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 17 Januari 1887
N:r 5.

Lokomobil med sågverk.

En 18 hästkrafter lokomobil i komplett och godt skick, med tillhörande ovanligt fullständigt sågverk (dertill finnas 4 långbänkar, 1 kortbänk, 3 kantbänkar, 1 patentbänk af hrr Graham Brothers tillverkning, 14 sågklingar etc.) säljas under garanti till särdeles billigt pris. Specifika uppgifter, såväl på lokomobilet som sågverket, lemnas och köp sfslntas med
A. H. Öfverberg,
Ronehamn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 December 1886
N:r 101.

Kasernfrågan.

För undersökning af den till inköp af kronan ifrågasatta Graham Brothers mekaniska verkstad för att inredas till kasern åt härvarande artilleristamtrupp hitkom i lördags löjtnanten vid fortifikationen J. A Poignant. Den väldiga bygnaden med dertill hörande mycket rymliga tomt lär af löjtnant P. befunnits vara för ändamålet ganska lämplig såväl i afseende på läge som utrymme. För en ändamålsenlig inredning af bygnaden ansågs dock ungefär samma summa (trettio tusen kronor), för hvilken fastigheten hembjudits kronan till inköp, komma att erfordras.
Härvarande militära myndigheter omfatta med lifligt intresse det ifrågavarande köpet af nämda fastighet.
Härvid är emellertid att märka, det lokaler vid denna inredning med lätthet kunna beredas för en del militära behof, för hvilkas fyllande statsverket nu på flere ställen i staden erlägger hyra. Detta hyresbelopp kapitaliseradt skall säkert motsvara större delen af inredningskostnaden.
Löjtnant Poignant återvänder i afton till Stockholm.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Oktober 1886
N:r 82.