Kungörelse.

För uppbärande af nästlidne års Kronoutskylder uti Wisby Stad och lösen för samma års tionde till presterskapet från Staden och Norra landsförsamlingen komma uppbördsstämmor att hållas på uppbördskontoret å Rådhuset nedanskrifne dagar innev. år, nemligen:
Februari den 2 med Strand-Rotan och Norder-Rotans 1:a qv.,
Februari den 3 med återstoden af Norder-Rotan,
Februari den 4 med S:t Hans-Rotan och Klinte-Rotans 1:a och 2:a qv.,
Februari den 5 med sistnämnde Rotas 3:e och 4:e qv.
Februari den 6 med utom staden boende och öfrige dithörande personer.
Förrättningarne börja kl. 10 f. m.
De skattskyldige åligga, att på ofvannämnde tider sine utskylder oafkortade erlägga vid det äfventyr gällande författningar stadga; i sammanhang hvarmed tillkännagifves att, jemlikt Kongl. Kungörelsen den 17 September 1869 Norska och Danska myntstycken vid uppbörd af statsmedel emottagas till följande pris, nemligen:
Norska hela specied. t. pris af 3 kr. 96 öre,
Norska halfva specied. t. pris af 1 kr. 98 öre,
Danska hela Rigsb:d. t. pris af 1 kr. 98 öre,
Danska halfva Rigsb:d. t. pris af 98 öre,
samt
Danska Speciedaler och dubbla Rigsbankdaler d:o 3 kr. 96 öre, allt för hvarje stycke.
Debetsedlarne å förberörda utskylder utdelas Måndagen den 18 dennes kl. 10-12 f. m. på Upphördskuntoret.
Wisby Rådhus den 7 Januari 1875.
Magistraten

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Januari 1875
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *