Rone och Alva pastorat förenas.

Det nya pastoratet får både kyrkoherde och komminister.
Stockholm den 28. (H. B) K. m:t har förordnat, att det genom resolution den 29 augusti 1919 meddelade beslutet om förening av Rone pastorat och Alva pastorat skall gå i verkställighet den 1 maj 19383. Samtidigt har k. m:t återkallat nämda resolution, i vad därigenom förordnats, att i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingarg blivande pastorat skulle vara anställd allenast kyrkoherde, samt fastställts lönereglering för prästerskapet i detta pastorat.
I det nybildade pastoratet skall enligt k. m:ts nu meddelade beslut vara anställd. kyrkoherde, bosatt i Rone, och komminister, bosatt i Alva. Kyrroherden i i Alva nuvarande pastorat E. Hejneman, skall, därest han den 1 maj 1933 kvarstår vid kyrkoherdetjänsten mot åtnjutande av löneförmåner enligt den lönereglering, som komme att fastställas, såsom kyrkoherde ombesörja pastoralvården i det nybildade pastoratet med rätt för honom att under sin tjänstetid vara bosatt i Alva, under vilken tid komministern i Pastoratet skall vara bosatt i Rone.
Tillika har k. m:t anbefallt kammarkollegium att upprätta förslag till lönereglering för prästerskapet i Rone, Eke, Alva och Hemse församlingars pastorat såmt däröver inhämta vederbörandes yttranden ävensom med dessa och eget utlåtande inkomma till k. m:t före den 1 januari 1933. Kyrkoherdetjänsten i Rone nuvarande pastorat skall till utgången av ecklesiastikåret 1932—1933 uppehållas genom vikarie med rätt för denne, att, räknat från den 1 maj i år därest. han icke innehar annan pästerlig beställning, åtnjuta samtliga med kyrkoherdetjänsten förenade löneförmåner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 september 1932
N:r 225

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *