Boge församling nekas låna till skolbygget?

Länsstyrelsen i Visby säger sig i yttrand till k. m:t icke kunna tillstyrka en av Boge församling gjord framställning om tillstånd att för ombyggnad av Boge folkskola upptaga ott 10-årigt amorteringslån å 6,500 eller 7,000 kr.
Länsstyrelsen påpekar, att utdebiteringen för den hanterliga och kyrkliga kommunen f. n. utgör kr. 12:30 pr skattekrona. Ett bifall till församlingens ansökan om tillstånd att upptaga ett 10-årigt lån å 6,500 kr. skulle komma att med ett avsevärt belopp öka debiteringen i kommunen, som icke räknar flera än 798 skattekronor. Lnder sådana förhållanden har länsstyrelsen ställt sig mycket tveksam till ansökningen, och landshövding Rodhe och t. f. landssekreteraren Ihrfors ha därför besökt skolhuset för att få en uppfattning om, huruvida den planerade ombyggnaden måsta anses oundgängligen nödvändig. Därvid iakttogs, att skolhuset väl synes vara i behov av ombyggnal, men att å andra sidan de nuvarande förhållandena torde vara sådana, att ett uppskov med hänsyn till kommunen ekonomiska ställning skulle vara väl motiverat, särskilt som det låga skatteunderlaget med all sannolikhet kommer att ytterligare sjunka. Det förefaller för övrigt länsstyrelsen, som om det skulle vara möjligt att för en ringa kostnad avhjälpa åtminstone vissa av de nu rådande olägenheterna. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1932
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *