J. K. om besvären över Burmeisterska stipendiet.

J. K. har till k. m:t yttrat sig över de av jur. stud. Axel Blomér i Upsala anförda besvären över Visby domkapitels beslut att utse teol. stud. Fridolf Andersson i Upsala till innehavare av ett vid Upsala universitet ledigt Burmeisters stipendium.
J. R. framhåller, att ifråga om uppdraget att utse innehavare av de genom testamente den 28 aug. 1760 instiftade Burmeisterska,stipendierna gav Martin Burmoister ändrade föreskrifter genom särskilda testamentstillägg den 25 aug. 1761 och 28 juni 1770. Det senare tilläggets föreskrifter synas ha varit ämnade att tillämpas endast så länge ännu funnes någon av Burmeisterska släktens manliga linje eller någon av mankön i släkten på kvinnosidan. Därefter torde man ha att tillämpa det äldre testamentstillägget, som innehöll bl. a. att, när icke längre någon anhörig till testators brorsbarn levde kvar, det skulle tillhöra konsistoriet att utse stipendiat. Enär klaganden själv uppgivit, att ingen, ättling av Burmeisterska släkten numera finnes i livet, lär klagandens påstående att domkapitlet varit obehörigt att utse stipendiat bära lämnas utan avseende. »Huruvida klaganden skall anses sin medtävlare överlägsen ifråga om kvicka ingenier — därom lärer det icke tillhöra justitiekanslersämbetet att yttra sig». (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 september 1932
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *