Landsbygden. Lokrume.

LOKRUME, 29 aug.
»S:t Olofs klockor» ha nu börjat sin sång på logarna här och var. För vår tids jäktade släkte, som mera hungrar efter guldet och dess lyxmöjligheter än efter bröd, ha väl slagorms sång förlorat åtskilligt av torna tiders arbetsfyllda poesi, men tröskningsresultaten avvaktas dock alltid med samma spända intresse. Ett par säckar mer eller mindre per tunnland kan betyda mycket för en jordbrukares ekonomi.
Vad årets skörderesultat här ute beträffar synes det bli ganska agnat. Av rågen, sam odlas mycket litet här, uppges gotlandsrågen ge mindre gott utbyte — troligtvis på grund av köldskada under blommdagen – medan t. ex. ????? rågen från en grannsocken rapporteras ha lämnat rekordskörd. Vetet, som allmänt stod jämt och vackert, är tyvärr i stor utsträckning mer eller minda starkt angripet av stinksot. De smärre angrepp av vetemyggan, som under växttiden kunde iakttagas, torde däremot dess bättre icke ha åstadkommit så stor skada. De i regel kyliga vårarna och den som följd därav långsamma utvecklingen av vetet, ger Gotland ett visst skydd mot denna parasit. Där angrepp i år förekommit är det också endast i själva axtopparna som vetemyggans larver kunnat iakttagas. Tröskningsresultaten äro delvis lada. Vad vårsäden åter beträffar är det väl för tidigt att orda om skörderesultatet. Fastmarkskornet torde dock icke komma att lämna full Medelskörd.
Bästa skördeutbytet torde i år sockerbetorne komma att ge, i synnerhet som sockerhalten väntas bli mycket hög. Övrige rotfrukter lova också vacker skörd. Potatisen har dock på ett och annat ställe svårt angripits av bladmögel.
Spannmålsnoteringarna, som nu fastställts, åtminstone av vissa spannmålsbandlare för höstsäden, kunna ge anledning till vissa reflektioner. För vetet är priset för normalkvalite 129 skp. hull. satt till kr 15:50 med ett högsta överpris av 30 öre för högre vikt och något större avdrag för undervikt. För lindrigt sotsmittat vete beräknas ett avdrag av 1 kr. pr deciton, medan svårt sotbemängt vete icke uppköpas. För råge är den högsta noteringen satt till kr. 13:25. (Dessa uppgifter gälla icke Centralföreningen).
Det av staten garanterade inlösningspriset i juni månad nästa år har i höst höjts till för vete kr. 19: 50 och för råg 18: 50 per 100 kg. eller med 1 kr. pr säck. Medan staten sålunda höjt in-lösningspriset med 1 kr. för vardera sädesslaget ha spannmålshandlarna höjt sitt pris med 50 öre lör vetet medan för rågen ingen höjning torde företagits. Utan att gå in på den, som det förefaller, omotiverat höga prisskillnaden mellan no, teringarna och det garanterade inlösnings. priset i övrigt, kan man dock icke underlåta en stilla undran OM det var regeringens mening då blösningspriset höjdes att hälften av denna höjning som god pris skulle hamna i mellanhändernas fickor. Vi jordbrukare ha väl anledning tro, att så icke var fallet. Men kvarnarna och spannmålshandlarna resonera väl som så, att »delad glädje är dubbel glädje», Liven om en delad krona inte är mera än 50 öre.
Frågan om kyrkogårdens dränering och om en eventuell framtida utvidgning av och mera hygieniskt ordnad begravningsplats synes till ett kommande år bli aktuell här. Provinsialläkaren har nämligen infordrat uppgift från kommunalnämden om orsaken till att kommunen icke iakttar hälsovårdsstadgan vad dess föreskrifter ang. gravarnas djup beträffar. Dränering av kyrkogården är visserligen beslutad och planlagd, men ett strikt iakttagande av stadgandet om två meters gravdjup torde vara möjligt utan en höjning och utvidgning av begravningsplatsern4 en ganska dyrbar historia. Då såväl fattigvårdens som barnavårdsnämndens utgiftsstater för nästkommande år sprungit betydligt i höjden, torde Lokrume kommun nästa år icke löpa någon risk att bli utan statsanslag till skolan, något som församlingen i år blivit på grund av en allt för försiktig, eller kanske vi hellre skola säga oförsiktig sparsamhet med kommunens medel.
Kommunal sparsamhet premieras nämligen med indragning av statsanslag till skolan när bevillningen ramlar ner till en viss minimigräns.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 augusti 1932
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *