Huhållningssällskapets

sammanträde 2 Juli 1875 öppnades af länets höfding med ett kort tal, hvari han erinrade om hurasom landtmannens förhoppningar ej voro synnerligen stora, då sällskapet sistlidet år samlades, hvaremot nu jorden bar fägring och grönska och lofvade en skörd sådan att vi ej bättre kunna hoppas. Men vårt mål är ej att i njutningar förstöra de håfvor, som himlens välsignelse skänker oss, utan de goda åren skola ge oss krafter att verka för våra efterkommande, för framtiden, för framåtskridandet.
Häretter föredrogos och afgjordes följande ärenden:

1) Protokollet för föregående sammankomst upplästes och godkändes.

2) Revisionsberättelsen, afgifven af de utsedda revisorerna, hrr P. F. Ihre och Aug. Bokström, föredrogs, hvarefter full ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen af sällskapets kassor och Karl-Johans-fonden.

3) Med anledning af en från Läraren vid skogsskolan, Lagerqvist, gjord framställning rörande ett närmare bestämmande at arvodet vid förrättningar föreslog förvaltningsutskottet och beslöt sällskapet bestämma en resekostnadsersättning af 3 kr. för skjutsmilen samt ett dagtraktamente af 3 kr. om dagen.

4) Ett belopp af 600 kr. hade af kongl, maj:t anslagits för meddelande af slöjdundervisning på Gotland med vilkor att sällskapet inom Okt. månads utgång skulle inkomma med en berättelse rörande den Gotländska husslöjden. Förvaltningsutskottet hade i denna sak hemställt, det sällskapet måtte besluta att uppdraga åt utskottet att till den 1 Okt. innevarande år med för ändamålet tillgängliga medel anordna en slöjdskola, hvilken hemställan ock blef sällskapets beslut.

5) Beslöt sällskapet, att mot ett pris af högst 75 öre stycket inköpa 100 exemplar af ett af agronomen A. Nathorst hållet och till trycket befordradt föredrag: ”Huru bör ladugårdsskötseln ordnas?” för att till kommunerna utdelas.

6) Åt kronolänsman Håkansson hade sällskapet uppdragit att insamla jordbruksstatistiska uppgifter, ett uppdrag, som han å sin sida anförtrott åt fjerdingsmmannen N. P. Kollberg, hvilken till sällskapet inkommit med anhållan om ersättning för 7 dagars tidspillan med 1,50 kr. pr dag. Utskottet, som hyste den åsigten, att man för en så vigtig angelägenhet som jordbruksstatistiken borde kunna af tjenstemän och funktionärer påräkna beredvilligt tillmötesgående utan ersättning, tillstyrkte sällskapet att afslå den gjorda framställningen.
Efter ett kortare meningsutbyte mellan hrr Kolmodin, Herlitz, Nilsson och Lyth, af hvilka den förstvämde yrkade afslag å utskottets förslag, ett yrkande, som efter diskussionens slut återtogs, samt de senare bifall till detsamma, bifölls utskottets hemställan.

7) Ordföranden anmälde, att sällskapet för silkesodlingens befrämjande till hushållningssällskapet öfverlemnat 20 exemplar af sin berättelse för att tillhandahållas ledamöterna.

8) Till bestridande af kostnaderna för landtbruksmötet hemstälde utskottet om ett anslag af 300 kr. utöfver de till dess disposition för detta ändamål stälda medel, hvilket bifölls.

9) Ordföranden hade till utskottet inkommit med nedanstående motion: «Till Gotlands läns hushållningssällskap!
Såväl i utlandet, som flerestädes inom vårt eget land hafva bolag bildats bland landtmännen för ersättande af skador och död, förorsakade vissa slag af våra husdjur genom smittosamma och äfven andra sjukdomar. Gotlands belägenhet äfven andra förhållanden lämpa sig för att Gotland ensamt för sig bildar ett slikt bolag, hvars verkningar skulle vara lika välgörande som brandförsäkringarne blifvit för landtmannens byggnader. Den enes förlust och olycka komme då ej att drabba honom ensam, utan fördelas lika på alla öfriga bolagsmän, och förlusten blefve derigenom ej kännbar för någon. Jag får derför föreslå, att för ärendets utredande och utarbetande af projekt till bolagsreglemente måtte utses en komité, bestående af t. ex. 3 personer, som till biträde åt sig vore berättigade tillkalla någon af länets djurläkare. Visby d. 29 Juni 1875. RUD. HORN.
Med anledning häraf tillsattes en komité af 3 personer, hvilka fingo i uppdrag att, biträdde af en länets djurläkare, taga frågan i öfvervägande. Ledamöter blefvo grefve Horn, hr Kolmodin samt major Kyllander.

10) Det af hr Myhrman med sällskapet uppgjorda kontraktet angående det hos honom förlagda stamschäferiet går till ända den 1 sept. Uti det nya kontrakt, som med anledning deraf horde upprättas, hade hr Myhrman föreslagit några smärre förändringar, hvilka, af utskottet tillstyrkta, nu af sällskapet biföllos.

För behandlingen at jernvägsfrågan, till hvilken derefter hushållningssällskapet, nu förstärkt med en mängd andra för saken intresserade mötesdeltagare, öfvergick, lemna vi å annat ställe i bladet fullständig redogörelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Juli 1875
N:r 53

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *