Ett Bodmerilån

af omkring fjorton tusen (14,000) Kronor emot pant af i Ronehamn liggande Halländska Skonerten ”Elsje” om 166 Registertons, förd af kapten H. S. de Boer, dels innehafvande last af eldfast tegel och derföre belöpande frakt, finskas för resan från Ronehamn till S:t Petersburg; hvarföre hugade långifvare sednast nästkommande måndag, den 27 dennes, behagade hos undertecknad derom göra anmälan, dervid uppgifvande den premie, som fordras, och är teckningen bindande och beloppet förfallet till prompt utbetalning om Captenen innan denna månads utgång antager samma.
Wisby den 23 Juli 1874.
CARL L. EKMAN.
Edsvuren skeppsklarerare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *