Festlighet i missionshuset.

En del härvarande badgäster hade sistl. tisdag beredt en festlighet tör fattiga hushåll i härvarande missionshus. Sedan man dagen förut gått ikring till de fattiga och inbjudit föräldrar och barn att påföljande dag 4 e. m. samlas i missionshuset, för att höra Guds ord och äfven få lekamliga förfriskningar, samlades flerstädes en hel mängd fattiga familjer. Sammankomsten inleddes först med bön och sång. Derefter kringbjöds kaffe med bröd. Sedan kaffet intagits och tacksägelse derför gjord hölls en bibeltacksägelse, efter hvars slut öl kringbjöds. Efter hållen bön intogs aftonmåltid, bestående af smör och kött, ost, medvurst, och slutligen mjölk, hvilket allt serverades i riklig mängd.
Sedan alla vore välförplägade gjordes åter bön och tacksägelse för alla de goda gåfvor, i såväl andeligt som lekamligt afseende, hvarmed de inbjudna under denna sammankomst undfägnats, hvarefter innan samlingen upplöstes, tryckta smärre skrifter, på vers och prosa, af religiöst innehåll, utdelades till de församlade fattiga, särskildt till föräldrar och särskildt till barn. Med hjertlig tacksägelse och under nedkallande af Guds välsignelse öfver de ädla menniskovänner, som heredt de fattiga en så frödefull stund, upplöstes slutligen sammankomsten kl. 1/2 9 på aftonen. Närboende. grannar märkte i de hemgåendes anleten strålande glädje och tillfredsställelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 Juli 1874
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *