Stadsrevisorernas berättelse.

Visby stads revisarer för år 1931. hava nu till stadsfullmäktige avgivit sin berättelse, vilken är av följande lydelse:
Vid drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen, hamndirektionen och barnavårdsnämden förda protokoll med tillhörande handlingar hava genomgåtts. Drätselkammarens kassa och bankbehållning samt fattigvårdsstyrelsens, hamnkassörns jämte Visby stads verkstadsskolas rör möbelsnickeri kassor hava granskats och befunnits överensstämma med behållningen enligt respektive kassaböcker.
Samtliga staden tillhöriga under drätselkammarens vård befintliga värde- och säkerhetshandlingar hava granskats och befunnits i behörig ordning.
I fråga om stadens räkenskaper hänvisa vi till drätselkammarens förvaltningsberättelse med tillhörande bilagor. vilka handlingar äro i full överensstämmelse med räkenskaperna.
Räkenskaperna hava av härför särskild utsedd siffergranskare varit föremål för en fullständig och i detalj gående siffergranskning och därvid, enligt till oss överlämnat intyg, befunnits i vederbörlig ordning. Enligt intyget har siffergranskaren utan föregående talsägelse varje månad inventerat drätselkammarens och donationsfondernas kassor samt elektricitetsverkets och hamnuppbördskontorets kassor en gång i varie kvartal, och har vid dessa inventeringar allt befunnits i god ordning. Vidare hava bankräkningarna kontrollerats månatligen.
Enligt lydelsen av stadsfullmäktiges protokoll av den 14 februari 1865 intyga vi, att »Hennes Maj:t Drottning Christinas Donation» fortfarande utgör 16,500 kronor.
Då revisionen i övrigt icke givit anledning till anmärkning få vi tillstyrka ansvarsfrihet för 1931 års förvaltning.
Revisorerna hava varit löjtnant Axel Häglund, bankkamrer Ragnar Olin, målare K. G. Wallin, konsulent Carl Hansson, gevärshantverkare C. A. Elgström och postiljon Erik Engström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *