Stadsfullmäktige

i Visby kallas att sammanträda i sin lokal å rådhuset tisdagen den 14 juni 1932 kl. 6 e. m., varvid till behandling förekomma följande ärenden:
1) Val av justeringsmän samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering och offentliga uppläsning.
2) Anhållan av utnämnde riksbanksdirektören Leo Olsson om befrielse från uppdraget att vara ledamot av och ordförande
i fattigvårdsstyrelsen.
3) Remiss från länsstyrelsen av riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av väckt motion om viss ändring i gällande föreskrifter om rätt för kommuner å landet att upptaga lån.
4) Drätselkammaren med anmälan att kammaren beviljat Visby Badhusaktiebolag anslag å 500 kronor för provisorisk reparation av bolagets kallbadhus.
5) Stadens revisorers berättelse över granskning av räkenskaperna och förvaltningen för år 1931 (trycket nr. 13).
6) Magistraten med förslag till ordningsföreskrifter rörande försäljning genom kringföring å gator och andra allmänna platsler (trycket nr. 14).
7) Förslag av drätselkammaren om efterskänkande av förre stadsarbetaren J. A. Bergström påförda kommunalutskylder.
8) Visby stads arbetsstuga, med redogörelse för verksamheten under år 1931 och med revisionsberättelse för samma år.
9) Framställning från Visby stads arbetsstuga om anslag för år 1933.
10) Framställningar om utsträckt utskänkningstid å Sällskapet D. B. V:s paviljong:
a) den 9 juli vid firandet av nämnda sällskaps högtidsdag;
b) den 26 och den 27 juli vid en av Gotlands Nationalbevärings kvinnoförbund anordnad fest;
c) den 6 och den 7 augusti vid firandet av »Barnens dag».
11) Remiss å ansökan av Systemaktiebolaget i Visby om överlåtande å enskild person av tillfällig rättighet för utskänkning av rusdrycker att användas vid firandet av Sällskapet D. B. V:s högtidsdag i Åhsbergska hagen den 9 juli.
12) Remiss från barnmorskestyrelsen av ansökan av distriktsbarnmorskan Maria Andersson om tillstånd att få kvarstå i tjänst ytterligare ett år.
13) Hamndirektionens och drätselkammarens yttranden över av särskilda kommitterade avgivet betänkande med förslag till taxa å hamnavgifter i Visby för åren 1933-1937 (trycket nr. 15).
14) Drätselkammaren med förslag till bytesavtal med Gotlands Järnvägsaktiebolag angående mark i kvarteret Staren.
15) Förslag av drätselkammaren angående inlösen av i Gotlands Järnvägsaktiebolags ägo befintlig gatumark samt iordningställande av vissa gator inom Lännaroten.
16) Av drätselkammaren med tillstyrkan överlämnade infästeansökningar:
av Nanna Andersson å stadsjordstomten nr. 49 söder om staden,
av Torsten Åqvist å stadsjordstomten nr. 29, 44 Klinterotens andra kvarter,
av Ivar Johansson och Lars Eriksson å sistnämnda tomt samt
av A. J. Pettersson å stadsjordstomten nr. 3 i kvarteret Staren.
17) Drätselkammaren med begäran om anslag för anställande av en extra poliskonstapel vid stadens ordningspoliskår (trycket nr. 16).
18) Drätselkammaren med begäran om anslag för iståndsättande av delar utav Pilängs- och Andersrogatorna.
19) Drätselkammarens anhållan om anslag för inköp av mark för breddning av Drottensgatan.
Till ärendena hörande handlingar äro för ledamöterna av stadsfullmäktige tillgängliga å sekreterarens expedition på vanlig expeditionstid samt eljest efter särskild överenskommelse med denne.
Visby den 9 juni 1932.
Ordföranden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *