Dödsfall.

På fredagen avled å Sundsvalls lasarett fru Malin Söderberg, änka efter framlidne överstelöjtnantaten härstädes J. N. Söderberg. Den bortgångna har under senare tiden dragits med svårartad sjuklighet samt under vintern vårdats å sjukhus i Stockholm. För någon månad sedan avreste hon till sin dotters hem vid Sundsvall, men måste söka vård på lasarettet därstädes, där hon nu avlidit.
Den bortgångna var född år 1866 i Sanda och dotter till kontraktsprosten C. F. Th. Herlitz därstädes ,och dennes maka, född Cramér. År 1888 ingick hon äktenskap med dåvarande löjtnanten vid Gotlands nationalbeväring J. N. Söderberg, med vilken hon sedan var förenad i ett långt och lyckligt äktenskap till hennes makes frånfälle år 1925. Vid sidan av sin verksamhet i hemmet har hon i att varm intresse för ideella ch filantropiska syften nedlagt arbete inom åtskilliga sammanslutningar av dylik art. Särskilt har hon under senare år varit livligt verksam inom Röda korset, såväl inom visbykretsens som ock inom gotlandsdistriktet organisation.
I sitt personliga umgänge vann hon sympati och vänskap med sitt älskvärda, okonstlade väsen, och många skola med sorg mottaga budskapet om hennes bortgång.
Närmast sörjande vid båren stå trenne söner, kaptenen Nils Söderberg, kyrkoherden Carl Söderberg och kand. Bengt Söderberg, samt tvänne döttrar, Ingrid, gift med ingenjören Rolf de Jounge, Skönsberg, och Gertrud, gift med aktuarien i pensionsstyrelsen Karl J. Höjer, Stockholm. En broder till den bortgångna är vice häradshövdingen K. G. Herlitz i Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *