Den mystiska radiobilen.

Med anledning av att den telegrafverkets bil, som under de senaste veckorna uppenbarat sig här på Gotland, väckt en del undran ute i bygderna, men givetvis också intresse för dess uppgifter, ha vi i dag haft ett samtal med förste byråingeniören i Telegrafstyrelsens radiobyrå Siffer Lemoine om saken.
Denne meddelade därvid bl. a., att vid de företagna mätningarna av fältstyrkan det visat sig. att Stockholms (Spånga) radio på dagarna hörs mycket bra på norra Gotland. under det att den på kvällarna besväras av fading.
Samtidigt har radiobilen, som vi förut meddelat och som nu byråingenjör Lemoine bekräftade, till uppgift att söka efter »tjuvlyssnare» eller som hr Lemoine med ett något mildare uttryck ville kalla dem »licensskolkaren», vilket, enligt vad vår interlokutör lät oss förstå, lett till ett ganska »gott» resultat. Vederbörande tjänstemän ha enligt sin instruktion att anmoda innehavare av radioapparater att visa sina licenser och där sådana saknas, kommer man att anmäla vederbörande till allmän åklagare, som har att åtala saken. Böterna bruka bli 20 å 25 kr. första, gången, men lagligen kan utdömas ända till 1,000 kr. En del sådana anmälningar till åtal har redan gjorts här på Gotland.
— Man behöver icke ifrågasätta. förklarade hr Lemoine, att någon på grund av okunnighet uraktlåtit att skaffa licens. Försummelse därutinnan är också ett bedrägeri icke blott mot staten utan även mot övriga radiolyssnare. i det att medel till programmens genomförande undandragas radioverksamheten. Vi komma därför också att fortsätta med vår verksamhet för att få licensskolkarne ertappade.
Vilka trakter radioapparaten kommer att avpatrullera. ville däremot vår interlokutör av taktiska skäl icke förråda. Det kommer kanske i dagen på annat sätt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 februari 1932
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *