Norra häradets extra vägstämma i dag.

Vägförbättringar kommer med anbud. Frågan bordlägges.
Extra vägstämma har i dag hållits å tingsstället Allekvia i Endre med väghållningsskyldige i Gotlands norra härads väghållningsdistrikt. Stämman, som leddes av ordföranden, kapten Fredrik Nyström i Slite, tag sin början vid 11-tiden.
Sedan anteckning av de närvarande skett och röstlängd upprättats och godkänts — av densamma framgick att 470,624 fyrkar voro representetade — föredrogs vägstyrelsens yttrande rörande utförande av följande vägrätningar utan hinder av att statsbidrag ännu ej beviljats, nämligen vid Båls Allvar, vid s. k. Karlskogsvägen, vid Vidunge i Dalhem, vid Torsburgsvägen i Kräklingbo, vid Mörby i Lokrume, vid Svejde vät, vid a. k. Bunkhagmyr i Vänge, vid Stava i Barlingbo och vid Gane utfartsväg. Styrelsen hemställde härvid att stämman måtte tillstyrka dessa arbetens utförande. Det skulle betinga ett pris av sammanlagt 40,000 kr. Efter en kort diskussion, varvid bl. a. uttalades ett tack för vägstyrelsens och länsstyrelsens initiativ, tillstyrktes förslaget.
Därefter kom man till den stora frågan för dagen, nämligen huruvida Vägförbättringar eller vägstyrelsen skulle ha sommarunderhållet fr. o. m. 1933, då entreprenadkontraktet med A. B. Vägförbättringar utgår med innevarande år.
Ordföranden meddelade, att i går inkommit ett erbjudande från A. B. Vägförbättringar. Detta förslag, som upplästes, hade styrelsen ansett vara av j3ådant slag, att man borde skjuta på frågan och ej avgöra den i dag.
Hr O. A. Björkander, Björkarve i Björke tackade styrelsen för initativet i frågan. Det kan ej gå på det här viset, Kunde det bli kontroll över vad Vägförbättringar gör, behövde vi kanske ej ha så bråttom. Förordade vägstyrelsens företas att skjuta på frågan.
Landshövdingen: Det är en ganska svår fråga att knäcka. Jag har besttämt lutat åt att tiden nu skall vara mogen i för vägstyrelsen att ta vägunderhållet i egen regi. Men jag har den uppfattningen, att klandret mot Väggförbättringars sätt att sköta vägunderhållet är överdrivet. Det finns nog att anmärka, men jag har dock hört, att det är en himmelsvid skillnad mot förr. Det har angnärkts såsom ett allmänt fel, att det påföres för litet grus. Det är kanske riktigt, men uppfattningen är att det fordras mer grus än i verkligheten behövs. Vägarnas skötsel är ju ett rent vetenskapligt spörsmål. Det är oekonomiskt att kasta ut för mycket, men därmed ej sagt allt det är så. Aro verkligen vägarna så uselt skötta som en del hålla före? Med ytterligare kontroll tror jag man skall komma fram till ett bra resultat med en entreprenör. Det är ju frågan om entreprenör eller icke och det är en ekonomisk fråga. Kunna vi få ett för ass fördelaktigt kontrakt som blir billigare än am vi bade det i egen regi, skulle man då ej kunna ta de event. nackdelarna mat att få de ekonomiska fördelarna? Det är dock en viss fördel om, vi få ett någorlunda gott entreprenadanbud, och sedan få en bättre kontroll an förut. Få vi ett sådant kontnalst vet vi vad vi ha för gummor att röra oss med. Men detta här anbudet från Vägförbättringar att de skullee tillbaka hälften är ju fördelaktigt. Få vi några sådana här vintrar få vi ju igen några tusen.
Jag håller för troligt att Vägförbättringars anbud är bra under förutsättning att det får behålla hela Gotland. Därför vare det viktigt få överlägga med representanter för södra häradet, och kfå ett detaljerat kontrakt — med kontroll — utarbetat, bl. a. att den grusmängd de åtagit sig verkligen blir utkörd på vägarna. Jag liksom vägstyrelsen har blivit rätt så tveksam när anbudet kom. Det gäller lust utformningen av ett kontrakt, och kan man få garantier för att etrusmängderna bli utkörda kan man ,ju tärfka på saken. Jag tycker det är ett klokt förslag från vägstyrelsen angående överläggningar och väga fördelar mot nackdelar.
Hr Björkander betonade, att kommer Vägförbättringar att ha det i 5 år till kan det komma att heta -försämring- i stället. Det går inte att skrapa så mycket som är gjort.
Hr E. Svensson, Diskarve i Roma, ville säga att han personligen alltid varit för att vägstyrelsen skulle taga hand om underhållet. Det är aitt A.-B. Vägförbättringar tar am goda del först, sen få vi icke så mycket. Skulle det ej kunna bli Mera grus för de pengar Vi offra få vi skylla oss själva. Om vi kunde få bättre kontroll är frågan den är bolaget sådant att det går att pressa? Jag ville be att ombuden i dag tänkte på vägstyrelsens förslag. Föreslog att stämman gick med på detta förslag med uppskov.
Hr E. Norman, Möllbos i Halla, påpekade även, att kontrollen varit mycket dålig, eärskilt.vad beträffar grundförbättringen vägen Högbro—Roma kyrka.
Ord föranden: Vi har större möjligheter nu.
Hr C. G. Bolin, Ytlings i Bro: Det är grusets beskaffenhet det även hänger på. Jag har sett när Vägförbättringar lägger på. Det blir som när fruntimmerna strör ut till hönsen. Det måste vara makadam inunder så vägarna bära. Det skulle vara bättre om vägstyrelsen tar det dyraste kostar, ja då vet man vad som är gjort. Men vi kunna ju dock tänka på saken.
Hr Wallin Stenkyrka framhöll, att det kan väl ej vara tu tal om att vägen — åtminstone ut på norr — blivit bättre. Jag Vill inte precis kassera Vägförbättringar. Visserligen påköres lite grus, men det är kanske, som landshövdingen sa att man vill påföra för mycket. Tal. påpekade, att i Stenkyrka voro vägarna bra. Yrkade på att för ytterligare utredning saken förklarades vilande en månad.
Hr J. F. Bendelin sade sig alltid haft den uppfattningen, att vägstyrelsen skulle ha underhållet. Det allmänna klagolmålet har varit att det påförts för lite grus. Skall det bli klok väg inlåste det läggas grus på sidorna också. Det skulle makadamiseras på sidorna också så det går igenom. Jag för min del kommer alltid att rösta för att vägstyrelsen skall ha det Själv.
Ytterligare ett antal talare yttrade sig i debatten.
Då tvekan förefanns huruvida beslut om ajournering av stämman kun de anses lagligt, beslöt stämman i stället att bordlägga frågan till en extra stämma, som skall hållas senast den 22 mars.
Till suppleant i vägskyrelsen för innevarande år efter avlidne landstingsmannen Adolf Wedin valdes landstingsmannen Ernst Svensson, Diskarve i Roma.
Stämman, som var besökt av ett 40-tal ombud, avslutades därefter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *