Inventeringen av den stormfällda skogen på Gotland.

Nära 1,2 millioner träd.
Skogsvårdsstyrelesn har nu slutfört inventeringen av stormfällningen å enskildas skogar inom länet. Från ett 10-tal socknar saknas ännu uppgifter, varför virkesmängden för
dessa socknar har beräknats approximativt i förhållande till närliggande socknar. Då stormfällningen inom dessa områden emellertid är av mindre omfattning, påverkas slutresultatet ej nämvärt härav. Då specialuppgift angående trädantalet inhämtats från de flesta fastigheter inom länet och kubikmassan per träd erhållits genom jämförelser med gjorda stämplingar och kuberingar, är den verkställda inventeringen, om också ej exakt, dock tillförlitligare än motsvarande inventeringar inom andra län.
Enligt de upprättade längderna uppgår antalet stormfällda träd av 4 tum och däröver vid brösthöjd å enskildas skogar till ej mindre än 1,074,000 träd. Skillnaden mellan norra och södra häradet öfr påfallande. I norra häradet hava fallit 983,000 och i södra häradet endast 91,000. Å allmänna skogar har enligt revirförvaltarens beräkningar fallit c:a 70,000. Sammanlagt inom hela länet uppgår antalet alltså till 1,144,000 träd.
Den sto rmfällda virkesmassan beräknas för enskildas skogar till 259,000 kbm. varav för norra häradet 236,000 kbm. loch för södra häradet 23,000 kbm. För allmänna skog upptages virkesmassan till 20,000 kbm. eller alltså sammanlagt för Gotland 279,00. ubikmeter,
Värst har stormen härjat de nordligaste socknarna, varest massor av träd fallit även på hällmarkerna, där skogen eljest anses starrhärdig. Den största härjningen å enskild mark uppvisar Fårö socken med c:a 123,000, Fleringe socken med C3 108,000 och Ruta socken med c:a 78,000 träd.
I dessa tre nordligaste socknar synes den stormfällda virkesmassan motsvara ända till 14 års normal tillväxt. För norra häradet i sin helhet motsvarar stormfällningen c:a 3 års-växter.
Enligt 1928 års riksskogstaxering uppgick skogskapitalet på Gotland (oberäknat Gotska Sandön) till 56,6 millioner träd av 10 cm. och däröver vid brösthöjd med en virkesmassa av 6 1/2 millioner kubikmeter och en årlig tillväxt av 204,000 kubikmeter. Stormfällningen motsvarar sålunda för länet 1 sin helhet c:a 1 1/2 års tillväxt.
Med en antagen förbrukning inom länet av 150,000 kubikmeter, skulle den stormfällda skogen motsvara c:a 2 års förbrukning inom länet: Åtskilliga rätt omfattande exportaffärer planeras emellertid för närvarande. Innevarande vinter avverkas praktiskt taget endast vindfälld skog. Genom att de av stormen drabbade fastigheterna upplagra virke för eget behov för flera år framåt, genom överförande av virke från norra till södra Gotland, genom en omfattande utförsel från länet och genom en på grund av de billiga priserna ökad konsumtion av trävaror och ved inom länet kan man förutse, att jämviktsläge snart nog skall inträffa mellan tillgång och efterfrågan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 februari 1932
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *