Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL. 15 febr.
Härvarande lokalavd. av S. L. U. var i går samlad till ordinarie möte hos lantbr. Olof Larsson, Robsarve, som välvilligt ställt sitt hem till förfogande för kvällen.
Mötet öppnades med unisont avsjungande av Vårt land, varpå ordföranden hr Henry Sandberg i ett hurtigt anförande hälsade de närvarande välkomna. Så vidtog mötesförhandlingarna, vilka emellertid snart avverkades med tanke nå den senare delen av programmet. Av ärenden kan nämnas ett beslut att till distriktsstyrelsen ingå med motion att inom distriktet inrättas ett s. k. programråd, som skulle tillhandagå avdelningarna med goda underhållningsprogram och sålunda bidraga till att stärkande av solidariteten, inom avdelningarna.
Efter förhandlingarnas slut vidtog Underhållning efter ett rikhaltigt program, vilket inleddes med fiolmusik av hr Bengt Cedergren. Därefter följde tvenne uppläsningar, den första av lir Thure Siltberg som föredrog delar ur Märta Leijons nya succesbok »Markernas stoft», och den andra av hr Arthur Johansson, som läste: »En dag i en gotländsk bondgård för 100 hr sedan» ur Erlandssons »En döende kultur». Båda uppläsningarna mottogs med livligt bifall. Därefter gavs tillfälle att vid tt välförsett kaffebord tillgodose även de materiella behoven, ett arrangemang för vilket avdelningen hade värdfolkets, hr och fru Larssons, gästfrihet att tacka. Efter kaffet blev det ånyo fiolmusik samt därefter en synnerligen roande »radioutsändning» där varken dagsnyheter, populärvetenskapligt föredrag, gästuppträdande av musiker och sångare saknades. Följde sedan s. k. »korgafton», varvid ett antal korgar med innehåll, skänkta av avdelningens kvinnliga medlemmar, försåldes till de man- liga medlemmarna, som därigenom fingå tillfället rikta avdelningens kassa med en icke föraktlig skärv.
Programmet var nu genomgånget och ordf. frambar till sist avdelningens tack till herrskapet Larsson för deras alltid visade intresse, förståelse och gästfrihet. Avdelningen hade också nöjet att inregistrera 6 nya medlemmar, vika lav ordf, hälsades välkomna i S. L. 115.
Efter en stunds lekar gjordes uppbrott efter en trevlig kväll i S. L. U.-andans tecken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *