Klintehamn.

DEN 15 febr.
Föreläsning.
Sistlidne lördag hölls i härvarande goditemplarlokal ett sakrikt föredrag över ämnet: Mjölken vårt förnämsta näringsämne av agronom W. Ericsson, Kältunge.
Under förmiddagen samma dag föreläste hr E. över ämnet: För samhällets skolbarn isch lärare. Föredragen illustrerades medelst skioptikonbilder, vilka gåvo ett starkt belägg för mjölkens stora betydelse som näringsämne icke minst för de unga.

Den 12 febr.
S. k. seriemöten
ha hållits i Salemskapellet härstädes under ledning av missionspredikanten E. Kvist från Sundsvall. Det ovanliga i förkunnarens framställning har Intsesserat allmänheten, sam talrikt kommit tillsammans.

Ett nytt pensionat
kommer under nästkommande somnar att börja sin verksamhet härstädes. Det bygges i Warbos av lantbr. Hugo Jakobsson. Den starka frekvens av sommargäster i Västergarn och Klintehamn har påkallat uppförandet av ännu ett pensionat i våra trakter.

Kongomissionaren fröken Iris Engbom,
som under den senare tiden besökt ett flertal församlingar på Gotland. höll förliden söndag ett uppmärksammat missionsföredrag i kapellet härstädes. Publiken, som talrikt infunnit sig var djupt intrsserad och visade sin tacksamhet i en riklig kollekt för arbetet Då kongiamissionens fält.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *