Särskild fordonsskatt på släpvagnar?

Länsstyrelsen i Visby har till k. m:t avgivit yttrande över ett inom kommunikationsdepartementet utarbetat utkast till förordning om ändring i vissa delar av motorfordonsförordningen, vilken föranletts av ifrågasatt införande av särskild fordonsskatt å släpvagnar.
Vid granskning av förslaget har länsstyrelsen icke funnit anledning till annan erinran, än att det synts länsstyrelsen, som om definitionen å sådana släpvagnar, som skola bli +++++++++ för beskattning, vore alltför obestämd. Släpvagnar, för vilka skatt skall utgå, skulle enligt utkastet vara avsedda »för stadigvarande bruk», och släpvagnar »för tillfälligt bruk» skulle sålunda vara skatterna. Då det i många fall lär vara svårt att draga gränsen mellan stadigvarande och tillfälligt bruk, ifrågasätter länsstyrelsen lämpligheten av en formulering, vilken som allmänregel fastställer skattskyldighet far släpvagnar med de undantag från denna regel, som kunna finnas erforderliga. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 februari 1932
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *