Gotlands läkarehistoria

av Kurt Bergström, Förste provinsialläkare.
Kap. 2.
Om läkare i Visby under medeltiden och 1500-talet.
1.) Bernhard Läkare. I staden Fiapsal i Estland levde på 1300-talet en man vid namn Bernhard. Han var rektor vid därvaranda skola och måste såsom sådan hava Ägt en för sin tid hög bildning, måhända även 1 sådana saker, vilka då ansågos såsom gullösa. Antingen han härigenom blivit föremål för förföljelse eller han verkligen fört ett mindre värdigt levnadssätt, nog av, en kanik vid Hapsals domkyrka utfärdade 1334 följande intyg som i översättning (från Sv. Dipl. nr 3376 och 3021) lyder:
»Alla som detta dokument se eller åhöra hälsa vi, Nils, domprost i Strängnäs, Hemming, domprost i Västerås och Tomas, ärkedjäkne i Up-sala., med Vår Herre. Det vare härmed för alla kungjort, att vi sett och noga granskat några brev med sigillen bevarade, utan vare sig fel eller felskrivningar och med innehåll som ord för ord lyda sålunda:
Alla som denna skrivelse se eller åhöra hälsar jag, Herman av Sobeles, kanik vid Hapsala kyrka, med Vår Herre Jesus Kristus. Härmed intygar jag offentligen, att en viss
Bernhard, fordom skolrektor i Hapsal, där förde ett tämligen slarvigt liv, att han hade dotter och hustru, att han där uppförde sig mindre lovvärt och, enligt omdömet av de mer tillförlitliga i detta land, där på ett skamlöst sätt gjort slut på alla sina penningmedel (terminasse negotiationem). Vilket jag skall kunna klarligen betyga inför mina överordnade, mina medkaniker och andra trovärdiga personer. Till bestyrkande härav sätter jag mitt sigill härunder. Givet Herrans år 1334».
Fyra år därefter eller år 1338 finna vi Bernhard i Visby, även här förföljd av prästerna. Domprosten i Visby jämte tre kyrkoherdar skrevo till ärkebiskopen i Upsala följande skrivelse, som är daterad den 12 augusti 1338 och som i översättning (från Sv. Dipl. n. 3374) lyder:
»Vår vördade fader i Kristus, herr Peter, med Guds hjälp ärkebiskop av Upsala, skänka vi, Peter, domprost i Visby, Botolf, kyrkoherde i Sankt Peters, Gerhard i Helga Trefaldighets, Sigfrid i Sankt Lars kyrka och övriga kyrkoherdar härstädes under ödmjuk aktning vår tillbörliga och innerliga lydnad. Det må Eders Faderlighet genom dessa rader veta, att em viss Mernhard, som säger sig vara läkare och som har hustru och en dotter, av oss på grund av sina felsteg belagts med bannlysningens bojor, och att emedan han varken kunnat lösas ur dem eller själv bemödat sig därom, han måst avvika från orten. Då han nu så förhärdar sitt hjärta, att han ej rädes att alltfort förbliva i detta för honom farliga band, så bedja vi ödmjukt och enträget Eders Faderlighet, att I måtten fullfölja denna dom emot honom, så att han åtminstone får eftersinna sitt felsteg och äntligen bättra sig eller alldeles uteslutas ur de trognas gemenskap. Till bekräftelse härå använda vi oss i detta fall alla av sagde Peters, Botolfs, Gerhards och Sigfrids sigill. Givet i Visby Herrens år 1338, den saliga Jungfrun Claras dag».
En av de ovannämnda kyrkoherdarna, Gerhard i Helga Trefaldighetskyrkan, skickade samtidigt ett vittnesintyg rörande Bernhard Läkare; detta intyg lyder i översättning (från Sv. Dipl. 3375) följande:
Jag Gerhard i Trefaldighet intygar, att jag tillika med borgaren i Visby Henrik Kruse, salig i åminnelse, hört den kvinna, som säger sig vara läkaren Bernhards hustru tillvita denne, att han skändligen förfört henne och att han vore en avfälling. Denne, som förvirrades av kvinnans ord svarade utan bad mig avsides, att jag för Guds skull ej måtte omtala detta för någon. Men en annan gång, då denne Bernhard i närvaro av mig, åtskilliga präster, kyrkoherdar och trovärdiga lekmän, av några kallades för avfälling, svarade han endast: »1 viljen förebrå mig att Jag alltid varit en god man». Till bekräftelse härå har jag under ovanstående låtit fästa mitt sigill.»
Detta är nu det enda som dessa brev upplysa om Bernhard läkare. Troligt är att Bernhard Läkare tillhörde det andliga ståndet och då var det honom förbjudet att gifta sig; och bannlysningen blev nu en följd av hans giftermål.
2.) Johannes Medicus, civitatis finnes omnämd i Visby, gråbröders klosterbok samt att han dog år 1343.
3.) Magister Beringarius Medicus finnes även upptagen i Visby gråbröders klosterbok och dog omkring 1343 och ligger begraven i S. Karin i Visby.
4.) Doktor Jacob Hasenbart Medicus, medföljde konungen av Danmark, gristian den fjärde, vid dennes besök på Gotland år 1597; konungen landsteg i Säte den 25 april och anlände till Visby den 26 april och tog sin bostad å, Visborgs slott, där han endast stannade kort tid.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *