Skepparegillet i Visby 250 år.

Den 8 maj 1682 räknas som Visby skepparegilles födelsedag, då gillet bildades genom ett öppet brev av stadens borgmästare och råd. Därvid fastställdes också de »skråpunkter», som skulle lända till efterrättelse för gillets verksamhet. Man förutsatta höga överhetens ratifikation och den synes också sedermera ha blivit given, att döma av ett tillägg till urkunden. Nämda dag räknas alltså som dagen för Skepparegillets stiftande. Men ett skepparegille har dock säkert redan tidigare funnits i Visby, vilket framgår av stiftelseurkundens ord om »att efter gammalt skick och privilegier ett skepparesällskap skall opprättas i g en». Ear det också funnits skepparegillen på andra håll i landet — i Köping fanns t. ex. redan 1664 ett skeppareskrå — så torde väl nu Skepparegillet i Visby vara en av de få sammanslutningar i Sverige, som troget bevarat sin karaktär och sina traditioner intill våra dagar. Det är därför icke ägnat att förvåna om en, gästande fastlänning, som den 1 mars’ undrar över hamnens festliga prägel och får veta att det är det åldriga Skeppargillet som firar sin årligen’ återkommande högtidsdag, därvid i de blågula dukarnas vimplande förnimmer som en susning, en doft av gångna dagars handelsliv och gotländska sjömäns bragder på böljorna de blå.
Detsamma kast Agas vara fallet när man följer dragen av gillets historia i den stilfulla och värdiga minnesskrift gillet givit ut till hugfästande av 250-årsminnet av gillets stiftande. Det är en volym på 157 sidor, stor oktav, författad av doktor Holger Rosman och tryckt på K. L. Beckmans boktryckeri i Stockholm. Dr Rosman; som ju svarar för det hela, har lyckats på det relativt knappa utrymmet presentera en ansenlig massa fakta om gillet och dess verksamhet, dock utan att det hela blivit torrt och tungt. Tvärtom är det en synnerligen fängslande lektyr som bjudes i detta avsnitt av gotländsk och Visbyitisk kulturhistoria. Är dr Rosman värd ett livligt erkännande för sitt arbete är han också den förste att själv erkänna den väsentliga lättnad i arbetet som utförts genom det förarbete gillets kassaförvaltare bankkamrer Anton Pettefsson verkställt i form av protokollsutdrag och sammanfattningar, insamlande av illustrationsmateriel och upplysningar, manuskriptgranskning etc. Resultatet har blivit en värdefull och synnerligen intressant volym, illustrerad med porträtt, teckningar och fotografien. En liten invändning, som man med fog skulle kunna göra, är att det varit önskvärt att illustrationerna utförts å kriterat papper, men denna anmärkning kan också bemötas med att minnesskriften i så fall torde ha ökat högst väsentligt i omkostnader.
Som underrubrik å boken har författaren satt: »Bilder ur Gotlands sjöfartshistoria», och arbetet inledes sedan med en orientering av hur det såg ut och hur livet gestaltade sig på Gotland på 1600-talet. Här år icke platsen till ett utförligt referat av boken, varför vi nöja oss med en redogörelse av materialets disposition Sedan författaren i detta första kapitel i stora drag skisserat det gotländska näringslivet, sådant det tedde sig när ön efter avslutandet av det sista danska kriget 1679 definitivt återställdes till Sverige och sådant det också tedde sig, när tre år efter fredsslutet Skepparegillet i Visby kom till stånd, avhandlas i nästa kapitel de närmare omständigheterna kring gillets bildande. I det tredje kapitlet gör författaren kraftprovet att på 27 dor teckna Gotlands sjöfarts och handelsflottas öden under de 250 åren fram till våra dagar, en redogörelse, som utan att vara tyngande ger en utomordentlig massa fakta och data Skepparlaget under skråtvånget, som rubriken lyder på nästa kapitel, ger intressanta glimtar från gillets verksamhet och medlemmarnas förhållanden i och utom gillet, omständigheter, som vidare avhandlas i de följande kapitlen om understöd och pensionering, samkväm och gilleslokaler, gillets inventarier etc. Här berättas i korta drag hur det gick till när skeppargillets bröder samlades i festligt lag och hur förhållandena ändrades under årens lopp men likväl ceremonierna bibehöllos så traditionsenliga som tid och omständigheter medgåvo. I fråga om redogörelsen för gillets klenod »Välkomma» kan nämnas, att här också lämnas en fullständig förteckning på, minnesplåtarna och deras inskriptioner. Ekonomi och donationer behandlas i ett följande kapitel, medan de ledande männen ha fått sin krönika i påföljande avsnitt, som kompletteras av ett kapitel om skepparna och skeppaxsläkterna, I båda dessa sistnämda delar av boken är det icke endast Skepparegillets ledade män som skymta förbi i ord och bild, det är också Visbys och Gotlands, ty, Gotlands näringsliv har varit handel och sjöfart, och där icke skepparna själva varit företagare i handeln, är det redare och köpmän som stått gillet och dess syften så nåra att de aktivt deltagit i gillets arbete, ledande och stödjande, icke bara dörr utan och kanske mera nu i senare tid.
Minnesskriften avslutas med en förteckning över gillets ledamöter från 1740 till 1931 samt Vimpelsången i ord och noter. Vad här icke kunnat särskilt framhållas är alla de smådetaljer, som göra boken så underhållande och så att säga stiltrogen. Den är som sjömannen själv, rättfram och gedigen, utan stora later men prima i varje tum, mera nytjärad än förgylld, den är för övrigt en sak, som för gillesbrodern och Gotlands vännen har större värde i det nya innehållet än den vardiga utstyrsen. Upplagan är icke stor och baken blir icke tillgänglig i bokhandeln, men intresserade torde möjligen kunna förvärva ett exemplar hos gillats kassaförvaltare.
Den engelske skepparen W. Teasdale, som efter en förlisning på Gotlandskusten blev inbjuden till ett gillets samkväm, värdesatte de gamla traditioner som gillet bevarade, och han ristade på den sköld han 1826 skänkte till Välkomman:
»May your ancient customs exist till time shall be no more», och häri kans man instämma, liksom man med minnesskriftsförfattaren kan uttala den livliga förhoppningen, att gillet i en nära framtid, tack vare den Akennanska donationen, kan skaffa sig ett eget hem, där det gives tillfälle och möjlighet att åt det festliga laget giva en ännu värdigare prägel.
Skepparegillet är ingen religiös sammanslutning, men sjömanslivet ställer så ofta sjömannen inför dödens hot att en enkel och oskrymtad gudsfruktan som regel följer honom genom livet. I minnesplåt irnas inskriftecr på »Välkomman» möter man också denna känsla för gudsbegreppet såsom en högre försyn och ett evighetshopp, och i denna sin okonstlat religiösa inställning, s
odisputabelt fortlever ännu i våra dagar, står sjömannen faktiskt som ett föredöme för oss andra, som mera självsäkert ofta, om icke glömma bort så dock skjuta i bakgrunden tankarna på alltings förgänglighet och kanske skämmas för att visa gudsfruktan. Här står sjömannen den erfarne sjömannen i varje fall — som en föresyn för andra, och vackrare har kanske aldrig hans tankar och livssyn formulerats än i Dinas Ekengrens valspråk på hans sköld på Skepparegillets Välkomma: »Styr, o, Gud, mitt levnads roder, Styrer Du, går allting väl».
G. S—m.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *