Landsbygden. Ljugarn.

LJUGARN, 4 febr.
Härvarande fredsförenings årsmöte var i fredags anordnat och besökt av ett flertag föreningsmedlemmar. Verksamheten under året har bestått bl. a. i anordnande av enskilda och offentliga sammankomster. Kassabehållningen var vid årsskiftet omkring 50 kronor. Till styrelse för föreningen valdes hrr Gid. Fridén, U. Hultin, A. Jakobsson, A. Dahlström och G. Dahlström.
En studiecirkel i esperanto arbetar härstädes med lektioner i skolhuset. Deltagarna äro ett 10-tal.
En snöstorm drog förliden måndag fram häröver. Även i dag fortsätter blåsten men den snö, som föll under gårdagen, har under dagens lopp sopats bort av vinden.

LJUGARN, 9 febr.
Ljugarns Idrottsförening hade i söndags sitt 6:te årsmöte i Turistpaviljongen under ordförandeskap av handelstöreståndare Helge Karlsson. Av styrelse- och revisionsberättelserna, framgick bl. a. att föreningens räkenskaper unnder det gångna året balanserat på kr. 1,391,12. Medlemsantalet har under året ökats med 7 och utgör f. n. 31.
Föreningen har anslutit sig till Sveriges Gymnastik- och drottsföreningars Riksförbund, Svenska Idrottsförbundet, Gotlands Idrottsförbund och Svenska Skidförbundet. Upplysningsvis kan nämnas att intresset för skidsporten är synnerligen stort inom föreningen, och av idrottsföreningarna på Gotlands landsbygd är Ljugarns I. F. den första, som anslutit Sig till Sv. Skidtörbundet. Under det gångna året har föreningen anordnat 3 skidtävlingar med sammanlagt 37 deltagare. Nytt klubbrekord har satts på 16 km.
I allmän idrott ha anordnats en klubbmästerskapstävling med 8 deltagare och en femkamp med 7 deltagare. Nya klubbrekord har satts i kulstötning, längdhopp, höldhopp och stavhopp.
Föreningens fotbollslag har spelat 9 seriematcher i »Södra serien», därav 4 i vår omgången med målkvoten: 9 vunna mot 8 förlorade mät samt, 5 i höstomgången gled målkvoten 13 vunna mot 10 förlorade mål. Dessutom har laget Spelat en del vänskapsmatcher.
Till styrelse för 1932 valdes: Fritz Bergman, ordf.. Albert Wiberg, v. ordf., Arvid Dahlström, sekr. Gustav Dahlström, samt Kjell Jakobsson, materialförvaltare och fotbollskapten. Suppleanter blevo Ture Strömbeck och Artur Malmkvist. Till revisorer omvaldes Uno Hultin och Viktor Jakobson med John Wiberg och Erik Jakobsson, som suppleanter. Till idrottsmärkeskontrollanter utsågos: Gunnar Gustafsson och Valter Wetterström.
Till ombud vid Gotlands idrottsförbunds och Gotlands fotbollsförhunds årsmöten valdes Helge Carlsson.
Vid kaffet, efter de egentliga förhandlingarnas slut, frambar en medlem föreningens tack till dess avgående ordf. handelsförest. Helge Karlsson. Hr Karlsson, som på grund av avflyttning från orten icke längre kunde kvarstå i styralsen, initiativtagare till föreningens bildande och har varit dess ordf. sedan föreningen bildades. Med aldrig svikande intresse har han energiskt och målmedvetet arbetat för föreningens framåtskridande.
L. I. F. vill genom Gotl. Allehanda framföra sitt tack till föreningen L. B. W., som välvilligt ställt sin lokal till årsmötets förfogande.
Medlem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *