Sextio år Gunnar Bodin.

Gunnar Bodin
Riksdagsman Gunnar Bodin.

Sextio år fyller på lördagen ledaren av rikgdagens första lantbrukaren Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume.
Det är typen för en trygg och vederhäftig gotländsk odalman, som med senatorn Gunnar Bodin träder in i 60-åringarnas krets. Denne är född vid Grausne och son till landstingsmannen L. P. Bodin därstädes. Efterhand kom han som ung lantbrukare att tagas i anspråk för de allmänna uppdrag, som falla på en bonde, vilken höjer sig över det stora flertalet. Han fick på, sin lott det ena kommunala uppdraget efter det andra, hans hamn u ppfördes på landstingsvalsedlarna och i hushållningssällskapets förvaltningsutskott insattes han år 1914. Det var emellertid först med bondeförbandets framträdande här på ön, som hans namn fördes fram i själva förgrunden. Han invaldes år 1919 vid bondeförbundets genombrott i landstinget som förste man på dess lista för norra häradet och denna plats har han sedan alltjämt fått behålla. Men han kallades så gott som omedelbart till viktigare värv. Den nya landstingsuppsättningen fick som bekant till sin första uppgift att vid 1919 års urtima landsting välja representant till första kammaren, som då hade blivit upplöst. Länets bondeförbundare valde Arvid Laurin, Sandarve. Denne deltog också i urtima riksdagen samma år, men då 1920 års lagtima riksdag skulle sammanträda, hade han avlidit och Gunnar Bodin, som på valsedeln stod som hans suppleant, fick rycka in på hans plats. Detta förtroende har sedan tvänne gånger förnyats av Kalmar läns och Gotlands läns landsting och hr Bodin bevistar alltså nu sin trettonde riksdag. Sedan många år är han även suppleant i bankoutskottet.
Han har också vid sidan av riksdagsuppdraget ägnat sitt intresse åt en del andra förtroendeposter. Sålunda tillhör han i landstinget dess sjukvårdsutskott och har även i många år tillhört epideminämden. Även i lantmännens organisationer har han varit verksam och är nu sedan ett par år tillbaka ordförande i Gotländska lantmännens centralförening liksom ban är ordförande i Norra Gotlands mejeriförening i Tingstäde.
Lördagens 60-åring är ingen mångordig man. Men han har en klar, nykter och praktisk syn på tingen, varför hans ord inger liksom hans person tillit och förtroende. Lugn och solid till hela sitt väsen har han också överallt tillvunnit sig respekt och aktning, i senaten såväl som hemma i socknen. Därför kan man icke annat än vid bemärkelsedagen tillönska honom en god fortsättning på årens rad och på den politiska väjdobanan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 4 februari 1932
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *