Akebäcks kyrka återinvigas.

Stor högtidsdag i stiftets minsta församling.
Akebäcks församling, stiftets minsta, firar på söndag en stor högtidsdag. då nämligen dess kyrka, som också ansetts vara den äldsta på Gotland, efter en genomgripande inre och yttre restaurering återinvigas för sitt bruk. Invigningen kommer att liga rum kl 12 middagen och förrättas av biskop Rundgren, som därvid kommer att assisteras av ett antal prästmän. nämligen, utom församlingens kyrkoherde A. Ruhr, prosten J. F. Ronovist, kontraktsprosten Gustaf Rensar, kyrkoherdarna O. Nygren och G. Sjöberg samt pastor E. Palmgren.
Det är ett gammalt önskemål inom den lilla församlingen, som nu kunnat realiseras. Sedan omkring 25 år tillbaka har medel avsatts för att användas till kyrkans restaurering. Då församlingen är så liten, ha fonderna givetvis icke kunnat stiga så snabbt, men några tusen kronor hade i alla fall nu samlats. Vidare har Akebäcks fruntimmersförening, en förening som bildades för c:a ,60 år sedan, ursprungligen med syfte att uppehålla kvinnlig slöjd i församlingens skola, hittills kunnat skänka 1,000 kr. till saken. Restan raringen kunde emellertid genomföras endast tack vare den rikskollekt, som k. m:t beviljat för ändamålet och som väntas inbringa 8- á 9,000 kr.
Kyrkan har som redan nänts genomgått en fullständig inre och yttre restaurering. Sålunda har byggts ny tornspira och pålagts nya tak, varjämte byggts sakristia, som kyrkan förut saknat, och kyrkan för övrigt utvändigt avputsats: Invändigt har läktaren borttagits och orgeln flyttats ned i tornrummet, varjämte kyrkan fullständigt ommålats. En del äldre målningar ha framtagits såväl i taket som också på predikstol och bänkar av artisten C. Wilh. Pettersson, som lett konserveringsarbetena. Byggnadsarbetet har utförts av byggmästaren Carl Nilsson i Visby och kontrollant har varit nu avlidne arkitekten S. Brandel.
Arbetet påbörjades förra våren och pågick ända till Katet av november månad. Ännu återstår dock installering av värmeledning, vilket arbete skall igångsättas fram på våren. Arbetet har hittills dragit en kostnad av 13- á 14,000 kr. Även till kostnaderna för värmeledningen väntar församlingen ett bidrag från fruntimmersföreningen.
En inom församlingen befintlig ungdomsförening under lärarinnans ledning har till, kyrkans prydande anskaffat dels ett nytt altarkläde och dels nya mattor.
Rikskollekten har från de olika stiften inbragt: från Lunds stift kronor 1,106:36, från Göteborgs stift kr. 1,022:26, från ärkestiftet kr. 90,2:78, från Karlstads stift kr. 748:42, från. Linköpings stift kr. 730:78, från Härnösands stift kr. 625:77, från Luleå stift kr. 624:39, från Skara stift kr. 612:09. från Strängnäs stift kr. 583:24 och från Stockholm stad kr. 514:58.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 februari 1932
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *