Afslutningsexamen

för vårterminen egde i tisdags rum i härvarande folkskola, hoars salar dagen till ära voro rikt smyckade med blommor. Antalet barn, som i stadens folkskolor under denna termin varit inskrifne, utgör: för lasta skolan 148 gossar och 129 flickor, tillsammans 277, samt i stadens sex småskolor 164 gossar och 142 flickor tillsammans 306. Sammanlagda antalet utgör sålunda 583 barn. Af fasta skolans lärjungar halva duck under terminens lopp 23 barn utan gjord anmälan upphört med läsningen. Nittiofyra flickor halva al skolans lärarinna Mll Gustafsson undervisats i handasnjder såsom sy, sticka, märka m. m.
Barnen hemlörlolvades af H. H. Biskopen, som i sitt tal bland annat skarpt framhöll nyttan och nödvändig beten af att barnen vid sin afgång från skolan uttaga afgångsbetyg. ”I kommen ut i verlden och hafven intet intyg öfver edra i skolan inhendade kunskaper och edert uppförande. I blifven då misstänkta för att hafva blygts uttaga något sådant” För öfrigt uttalade hr Biskopen varma välönskningar för deras framtid, som nu afgingo från skolan, och lade dem på hjertat att ej glömma två saker, dels att arbetet är menniskans högsta ära, dels att vi lära så länge vi lefva, vår ställning må vara hög eller låg så finnes alltid mycket som bör förkofras.
Etter examens slut utdelades följande belöningar:

Vid afgång från skolan:
Alfred Björkegren, ”Sverige” af Horberg, Karl Pehrsson, Zweigbergks räknebok, Hugo Lindbom, Skol-atlas af Roth, Maria Gahnström, en Syväska, Hilda Sandahl en Läsebok, Maria Söderberg, en d:o, Hilda Wallin, Gotlands Geografi o. Historia, Hilda Gardell, en Läsebok, Hilma Alfvegren, Gotlands Geografi och Historia, Hulda Andersson, en Syväska, Emma Wester, en Psalmbok.

För uppmärksamhet, gjorda framsteg och gode uppförande:
4:de kl. Johan Stenman, ”Sverige” af Hofberg, Johan Levin, Zweigbergks räknebok, Otto Öllander, d:o d:o.
3:dje kl. Olof Nikl. Ekman, Karl Olof Edv. Dahlin, Gustaf Edv. Fallström och Walfred Törnsliog hvardera ett exempl. af Roths Skolatlas, Anna Maria Blomberg och Maria Berg, hvardera en Psalmbok, Emma Sofia Bäckström, ett Skrin.
2:dra kl. Johan Loggin, Gabriel Herman Wessman, Karolina Josefina Björkander samt Maria Wallander, hvardera Erslevs Geografi samt Starbäcks Historia.
1:sta kl. Karl Edv. Johansson, Naturlära af Berlin.
För flit och framsteg i syskolan: Wilhelmina Olsson, Selma Sandelius, Emeli Kristina Olsson, hvardera en Sax.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Juni 1875
N:r 50.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *