Genom ovarsamt handterande af krut

fick 16-årige gossen Karl Södergren från Norrkvie i Grötlingbo; nyårsdagen sitt vänstra öga fördärfvadt. En yngre broder till honom hade laddat en patronhylsa, och fastsurrat hylsan på on käpp i akt och mening att sedan affyra skottet. Han vågade likväl icke själf göra detta utan anmodade därom sin äldre broder, hvilken ock aflossade skottet. Härvid sprang emellertid hylsan sönder och en skärfva träffade skyttes i ögat. Han fördes genast till Hemse för att få läkarevård, men tilråddes där att begifva sig till lasarettet i Visby, hvarest han nu vårdas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *