Rättegångs- och Polissaker.

Södra höradsrätten.
För olaga utskänkning af spirituosa har handl. K. L. Krokstedt å Klinte dömts att böta 30 kronor samt utgifva i utskänkningsafgift 56 kr. 25 öre.

För olofligt tillgrepp har bustru Maria Jakobssop, Levide, dömts att böta 25 kronor.
Hoa hade från Levide Mejeribolag snattat ved, som hon fick ersätta med 6 kronor.

Frikänd blef hemmansägaren Nils Olsson, Nore i Vamlingbo, från beskyllningen att ha begått förfalskningar i kommunens räkenskaper.

Uppbörden inom härvarande tullkammare

distrikt har för fjolåret uppgått till följande belopp:
böter kr. 49:82
tull kr. 46,103:06
nederlagsafgift kr. 117:46
transitoafgift kr. 1:04
lastpeningar kr. 4,204:51
fyr- och båkmedel kr. 12,786:86
Summa kr. 63,262:75

Motsvarande totaluppbörd för år 1898 uppgick till kr. 68,211:03, hvaruti fyr- och båkmedlen ingingo med en summa af kr. 10,096:68.
För sistl. Dec. månad utgjorde uppbörden:
böter kr. 17:83
tull kr. 5,140:57
nederlagsafgift kr. 10:40
lastpenningar kr. 47:74
eller tillhopa kr. 5,216:54 emot kr. 5,208:27 för Dec. 1898

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Tjänstledighet

för deltagande i göromålen vid Stockholms tullpackhus har beviljats tulluppsyningsman M. L. Nilsson å Kappelshamn under 3 månader från och med 15 dennes. Under tiden uppehålles Nilssons tjänst af vaktmästaren vid härvarande tullbevakning H. A. Bergström, hvars jänstgöring åter e. o. vaktmästaren C. H. Westberg inkallats att bestrida.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

TIDTABELL

för Gotlands Järnvägsaktiebol:s Järnvägar för bantågen från och med den 24 November 1899.

OBS! Tågen n:r 5 och 6 inställas fr. o. m. 1 Januari 1900.
Tiden från och med kl. 6 eftermiddagen till och med kl. 5,59 förmiddagen angifves genom understrukna minutsiffror.
Tecknet + betyder, att tåg gör uppehåll endast om resande finnes att upptaga eller aflämna.
Visby i November 1899.
Trafikchefen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Skogsauktion.

Onsdagen den 10:de nästkommande Januari från kl. 10 f. m. låter landtbrukaren O. Henriksson, Gardese i Ganthem, genom offentligt auktion till de högstbjudande försälja vacker växande skog på omkring 20 runl. areal uti den så kallade Sojskogen, belägen utmed stora landsvägen och nära intill Tule gård i förutnämda socken. Skogen, som är passande till såg- och byggnadstimmer, kommer först att utbjudas i mindre lotter och sedan i sin helhet med 3 års afverkningsrätt. Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1:a nästkommande September, andra betala vid anfordran. Närmare upplysningar tillkännagifvas före auktionens början. Samlingen sker vid Tule gård.
Dalhem den 30 Dec. 1899.
G. P. Hansén.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Såsom statens ombud

hafva öfverstlöjtnant von Krusenstjerna och kamrer Landergren i Roma förordnats att deltaga i revisionen, den förre af Gotlands järnvägsaktiebolags och den senare af Klintehamn-Roma järnvägs förvaltning och räkenskaper för 1899.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Såsom sökande

till förenade folkskollärare-, klockare-, kantors- och organisttjänsterna i Stenkyrka hafva anmält sig folkskollärarne Olof D. Bolin i Sproge, Otto Palmberg i Eke och J. Örtendahl i Lomaryd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För första resan snatteri
dömdes arb. Jonasson att böta 100 kr.

För delaktighet i förfalskning
dömdes änkan Katarina Klintbom till 2 månaders fängelse, hvarjämte hon ålades ersätta från enskilda banken tillgripna medel med 91 kronor.

Norra häradsrätten.
Vid i fredags å Allekvia hållet slutting afkunnades följande utslag:

Frikänd efter aflagd ed, blef arb. O. Eriksson från Bjerges för mot honom af Roma fattigvårdsstyrelse förd ersättningstalan i barnuppfostringsmål.

För fylleri och förargelseväckande beteende
fick hemmansäg. J. A. Hammarberg, Saigs i Hellvi, böta 15 kr.

För användande af selbruten häst i körslor fäldes C. Stenberg från Visby till 20 kr. böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1